ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์ กับทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะฯ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในคณะ
2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน คณะฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี วัน เดือน ปี ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของคณะฯได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์มายังหน่วยงาน หรือส่งช่องทาง Website คณะฯได้

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
1. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์กลางรับเรื่อง (Call Center) ในเบื้องต้น ที่หมายเลข 0-2649-5000 ต่อ 27712
4. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website https://forms.gle/W6g29MzJ45HzQUAq6

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประการที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ประการที่ 2 การทุจริตมิชอบ
ประการที่ 3 การศึกษา
ประการที่ 4 ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ประการที่ 5 ถูกกลั่นแกล้ง
ประการที่ 6 เรื่องอื่นๆ

กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน *
Your answer
ข้าพเจ้าต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านใด ? *
โปรดระบุรายละเอียดข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ *
Your answer
ข้าพเจ้าไม่ต้องการ/ต้องการทราบผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ฯ ด้วยตนเอง /อื่น ๆ... (โปรดระบุช่องทางการติดต่อที่ได้สะดวก เช่น Email/Line/facebook/เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น) *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีความประสงค์ให้ *
Required
หมายเหตุ :
ถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลชื่อ-นามสกุลและข้อมูลส่วนตัวที่ท่านกรอกมาไม่เป็นจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่ขอรับไว้พิจารณา)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service