แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2747 นางสาวกมลชนก ชูวงษ์
2. 2748 นางสาวกัญญารัตน์ อุ่มแสง
3. 2749 นางสาวกุลธิดา สิงห์สม
4. 2754 นางสาวนรากร สีวันนา
5. 2756 นางสาวบุญญารัตน์ บุญแจ้ง
ุ6. 2758 นางสาววิภาวี เพ็ชรทิม
7. 2760 นางสาวสุชานาถ สิงห์สม
8. 2762 นางสาวอณัฐศร พุ่มจำปา
9. 2763 นางสาวอนิสรา การภักดี
10. 2764 นางสาวอังควิภา สิงห์สถิตย์
11. 2766 นายณัฐวร เทียนเย็ญจะ
12. 2772 นายณัฐพงศ์ แขกอ่อน
13. 2773 นายพุธิตา ศรีวันนา
14. 2777 นายวิทวัส เผือกผ่อง
15. 2781 นางสาวจุฑามาศ ขำเตี้ย
16. 2786 นางสาววาสนา เทียนเบ็ญจะ
17. 2791 นางสาวสุภาพร วงษ์ปา
18. 2792 นางสาวอนุชรี แตงทองคำ
19. 2804 นายพัธกอ ศรีเดช
20. 2806 นายยุทธนา เวียงจันทร์
21. 2832 นางสาวนันท์นภัส จันทร์น้อย
22. 3012 นางสาวนรินทิพย์ ถาแก้ว
23. 3013 นายวศิน ฉายาประเสริฐ
24. 3014 นางสาวปาริชาติ บุตรธิสาร
25. 3015 นางสาวสรนันท์ ทองศรีนาค
26. 2776 นายวรพันธ์ กาฬภักดี
27. 2767 นายธนพล พุ่มจำปา
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service