แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Clear selection
ข้อมูลนักเรียน
Clear selection
กิจกรรมคาบเรียน
1. 3025 นางสาวชนพัฒน์ ทองสุข
Clear selection
2. 3031 นางสาวปวีณ์นุช หลิ่มอยู่
Clear selection
3. 3032 นางสาวเปมิกา การภักดี
Clear selection
4. 3035 นางสาวสุชัญญา หยวกบุญมา
Clear selection
5. 3036 นางสาวสุชาวดี เปรมจิตต์
Clear selection
ุ6. 3038 นางสาวอดิศา รัตนสามงาม
Clear selection
7. 3040 นางสาวอรสา พุ่มจำปา
Clear selection
8. นายกฤษฎิ์ โพธิ์ทอง
Clear selection
9. นายชยุตรา โทหน่อ
Clear selection
10. 3044 นายธนกฤต เชียงสิน
Clear selection
11. 3045 นายปุญญพัฒน์ วงศ์ทองทวีทรัพย์
Clear selection
12. 3047 นายภูดินันท์ เนตรสว่าง
Clear selection
13. 3050 นายหงษ์สุพรรณ ขันตี
Clear selection
14. 3050 นางสาวกุลธิดา ศรีเดช
Clear selection
15. 3053 นางสาวขนิษฐา รอดทอง
Clear selection
16. 3057 นางสาวธิญาดา มโนธรรม
Clear selection
17. 3058 นางสาวนิตยา ทิพย์สิงห์
Clear selection
18. 3059 นางสาวพิชญาวี เวียงจันทร์
Clear selection
19. 3066 นางสาววิชญาพร พุ่มจำปา
Clear selection
20. 3086 นางสาวโสภิตนภา ทาเอื้อ
Clear selection
21. นางสาวธัญชนก แตงนิ่ม
Clear selection
22. นางสาวเอสริยา ขุมทอง
Clear selection
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy