,,Problemy społeczne w opinii mieszkańców Gminy Sawin ”
Niniejsza ankieta ma na celu ukazanie problemów społecznych występujących w naszej Gminie i poznanie ich skali. Badania posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031.
Ankieta jest anonimowa - bardzo proszę o jej wypełnienie.
Jakie problemy, według Pani/Pana, najczęściej dotykają mieszkańców Gminy ? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
Uporządkuj zaznaczone wcześniej odpowiedzi *
w porządku od 1 do 3, gdzie 1 oznacza największy problem, np. 1. ubóstwo, 2.bezrobocie, 3. bezdomność.
Jakie osoby lub rodziny w Gminie są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
Uporządkuj zaznaczone wcześniej odpowiedzi *
w porządku od 1 do 3, gdzie 1 oznacza największy problem.
Jaka według Pana/Pani jest oferta GOPS w przeciwdziałaniu ubóstwu w Gminie Sawin? *
W jakim obszarze oferta pomocy społecznej jest niewystarczająca? *
Jak ocenia Pani/Pan realizowane w Gminie działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu? *
Czy zna Pani/Pan przypadki stosowania przemocy w rodzinie na terenie Gminy? *
Jakie formy przemocy wg Pani/Pana wiedzy występują najczęściej w rodzinach zamieszkałych w gminie? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
Pani/Pana zdaniem na pomoc, jakich instytucji możne liczyć ofiara przemocy? *
Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
Required
Jakie problemy, według Państwa, w największym stopniu ograniczają prawidłowe funkcjonowanie rodziny? *
Czy w Gminie występuje problem alkoholowy? *
Czy młodzież w naszej Gminie spożywa alkohol? *
Czy Pani / Pan wie, gdzie należy szukać pomocy w przypadku problemu z alkoholem ? *
Czy, Pani/Pana zdaniem,oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, wsparcie, usługi opiekuńcze) jest wystarczająca w Gminie ? *
Jakie problemy osób starszych uważa Pani/Pan najważniejsze na terenie naszej Gminy? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
Uporządkuj zaznaczone wcześniej odpowiedzi *
w porządku od 1 do 3, gdzie 1 oznacza największy problem.
Jakie są według Pani/Panią główne potrzeby osób starszych w Państwa środowisku lokalnym? *
Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pani/Pana za najważniejsze na terenie naszej Gminy? *
Czy, Pani/Pana zdaniem, Gmina zapewnia wsparcie rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi? *
Jakie Pani/Pana zdaniem problemy najczęściej dotykają osoby z niepełnosprawnością? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi.
Required
Jakie Pani/Pana zdaniem należy podejmować działania, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi.
Required
Jeżeli według Pani/Pana warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz integracji społecznej i poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, to proszę wymienić poniżej.
Jakie, zdaniem Pani/Pana, są przyczyny ubóstwa wśród mieszkańców Gminy? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
Jakie działania zdaniem Pani/Pana powinny być podejmowane na rzecz osób dotkniętych problemem ubóstwa? *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
Jaki jest główny powód problemów społecznych i zawodowych mieszkańców Gminy? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy