Hea tahte kokkulepe turvalisuse tagamiseks COVID-19 puhangu ajal
Märgise „Siin on turvaline“ kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus.
1. Teenusepakkuja järgib valdkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid. Terviseameti juhised: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
Clear selection
2. Teenusepakkuja juhtkond hoiab end kursis Terviseameti nõuetega ja suhtub nende järgimisse vastutustundlikult. Teenusepakkuja juhtkond jagab töötajaskonnale ajakohast infot ja korraldab vajadust mööda koolitusi ning vastutab selle eest, et töötajad järgivad Terviseameti nõudeid.
Clear selection
3. Teenusepakkuja tagab, et siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri.
Clear selection
4. Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad, sh sissepääsude juures ja peamistel liikumisteedel.
Clear selection
5. Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
Clear selection
6. Teenusepakkuja töötajatel ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit. Võimalusel pakutakse külastajale isikukaitsevahendi soetamise võimalust kohapeal.
Clear selection
7. Külastajatele on tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõudeid.
Clear selection
8. Teenusepakkuja klientidele on kättesaadavad käitumisjuhised ja teave organisatsioonis kasutusele võetud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kohta. Teave on avaldatud teenusepakkuja veebilehel vähemalt eesti ja inglise keeles, sotsiaalmeediakanalites, teenuse osutamise kohas ning soovitatavalt teenuse osutamisega seotud dokumentides (nt tellimuse kinnituses ja/või osalemistingimustes).
Clear selection
9. Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas. Haigustunnustega inimesel palub teenindaja lahkuda. Seejärel desinfitseeritakse pinnad, millega haigustunnustega inimene kokku puutus, ning võimalusel tuulutatakse ruumid.
Clear selection
10. Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid.
Clear selection
11. Teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitleval veebiseminaril.
Clear selection
12. Teenusepakkuja nimi
13. Teenusepakkuja ärinimi
14. Registrikood
16. Kontaktisik terviseturvalisuse alal (nimi, ametinimetus, telefon ja e-post).
17. Teenusepakkuja veebileht (selle puudumise korral sotsiaalmeediakanal), kus on kirjas käitumisjuhised külastajale ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kohta
18. Teenusepakkuja tooted või teenused, millele märgist taotletakse
Olen teadlik, et kõikide hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkujate tingimuste täitmist võib igal ajal kontrollida juhuvalimi alusel professionaalne testostude läbiviija.
Clear selection
Hea tahte kokkuleppe allkirjastamisega kinnitan, et meie teenusepakkujana täidame selles toodud tingimusi. Olen teadlik, et kui teenusepakkuja eksib kokkuleppe tingimuste rängalt või korduvalt, on märgise andjal õigus märgis teenusepakkujalt ära võtta ja eemaldada see visitestonia.com, puhakeestis.ee ja visittallinn.ee veebilehtedelt COVID-19 tõkestamisele pühendunud teenusepakkujate loetelust.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy