แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service