แบบสอบถามสภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน รวมทั้งความต้องการระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระบบเครือข่ายของ สพป.ปราจีนบุรี เขต1
3. ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ/ระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์/โปรแกรม
5. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล
7. ความต้องการเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตำแหน่ง *
กลุ่ม/กลุ่มงาน *
เพศ *
อายุ *
ส่วนที่ 2 ระบบเครือข่าย
2.1 ระดับความพึงพอใจและความจำเป็นต่อระบบเครือข่าย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความจำเป็นในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
2.จำนวนจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
3.ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระเบบเครือข่าย
4.ความสะดวกในการใช้งานเครือข่าย
5.ความเสถียรของระบบเครือข่าย
6.ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายจาก Virus/Spam mail/Hacker
7.การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งาน
8.ความพึงพอใจภาพรวมต่อบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการในระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
9.ความพึงพอใจต่อภาพรวมต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย
10.ความพึงพอใจภาพรวมต่อประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2.2 ลักษณะการใช้งาน Internet ของท่าน (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
3.1 ระดับความพึงพอใจและความจำเป็นต่อระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงาน
2. ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
3. ความเพียงพอของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ความเพียงพอของปริมาณและคุณภาพของอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์,เครื่องสแกนเอกสาร
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ส่วนที่ 4 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ/ระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์/โปรแกรม
4.1 ระดับความพึงพอใจด้านคุณลักษณะของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ และโปรแกรมที่เป็นปัจจุบัน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
2.สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
3.สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก
4.การจัดหมวดหมู่ในระบบจัดการข้อมูลต่างๆ
5.มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ
6.ระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่อง
7.กลไกการรับข้อมูลที่พร้อมสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
8.ระบบจัดการข้อมูลสามารถให้บริการได้ตามความต้องการของผู้ใช้
9.ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ
10.มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถป้องกันการเข้าไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.เมื่อระบบมีปัญหาสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที
12.ข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ
13.ระบบข้อมูลมีข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
14.ข้อมูลที่แสดงบนระบบข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจ (ข้อความ, เสียง, รูปภาพหรือกราฟ)
15.ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบถูกจัดแสดงในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
4.2 โปรแกรมที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
4.3 ปัญหาอุปสรรคการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อ 4.2 (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
4.4 ระบบงาน/ระบบฐานข้อมูล/Website ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ *
Required
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
4.5 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์ ตามข้อ 4.4 (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ส่วนที่ 5 : การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ท่านมีความชำนาญงานด้านไอทีมากน้อยเพียงใด *
5.2 ท่านมีความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โปรแกรมอะไร (โปรดระบุ)
ส่วนที่ 6 : การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานท่านใช้งานอยู่เคยพบปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไม่
Clear selection
6.2 ในกรณีที่หน่วยงานท่านเคยพบปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
Clear selection
6.3 ปัจจุบันท่านใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) หรือไม่
Clear selection
6.4 การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Clear selection
7.ความต้องการเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความต้องการเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy