แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบนระบบ Rangsit LMS l Open a course in Rangsit LMS
วัน/เดือน/ปี ที่ขอเปิดรายวิชา l Date of requestment (DD/MM/YYYY)) *
Your answer
ท่านมี Username และ Password ในการเข้าใช้ระบบแล้วหรือไม่ l Do you have @rsu.ac.th eMail for logging in? *
ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำวิชา (ภาษาไทย) Main lecturer name & surname in Thai *
อาจารย์ผู้สอนหลัก l For the international lecturer, if you don't have, just put 'N/A'.
Your answer
Name(First Name) - Surname (English) *
Your answer
อีเมล์ (e-mail) of the main lecturer *
อีเมล์ของอาจารย์ประจำวิชา
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (phone no.) *
Your answer
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมสอน l Co-lecturers list if have.
Your answer
อีเมล์ (e-mail) l Co-lecturers' eMail if have.
อีเมล์ของอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา
Your answer
คณะ / หน่วยงานที่สังกัด l Faculty or office *
Your answer
ภาควิชา / สาขาวิชา l Department *
Your answer
ภาคเรียนที่ l Using in the academic term *
Your answer
ปีการศึกษาที่ l Using in the academic year *
Your answer
รหัสวิชา l Subject code *
รหัสวิชาที่ขอเปิด
Your answer
ชื่อรายวิชา l Subject name *
ชื่อรายวิชาที่ขอเปิด
Your answer
กลุ่ม l Section *
รายละเอียดของกลุ่มเรียน
กลุ่มที่ l Section Number *
หมายเลขของกลุ่มเรียน
Your answer
หมายเหตุ (ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน)
แจ้งชื่อ นามสกุล รหัสและอีเมล์นักศึกษาที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเพราะมีความจำเป็น
Your answer
ลิขสิทธิ์เนื้อหาบทเรียนที่ผลิตโดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของอาจารย์ผู้สอน ยกเว้นกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้ของทุนมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการสอนลิขสิทธิ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยรังสิต l The copyright of the courseware is belong to the lecturer, excepting in case of the lecturer spent the university research fund. The copyright is belong to Rangsit University. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rsu.ac.th. Report Abuse