แบบที่ 1 วิทยากรสำหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาสามัญ การพัฒนาวิชาชีพครู
ประกาศ เรื่อง การเตรียมการลงทะเบียนข้อมูลวิทยากรในหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
เพื่อให้กระบวนการรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ที่สถาบันคุรุพัฒนา จะต้องพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการรับรองหลักสูตรโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒินั้น
เนื่องจากวิทยากร เป็นบุคคลที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของประสิทธิภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู หรือบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ “ครูของครู” จึงยิ่งมีความสำคัญมาก และเงื่อนไขการพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประการหนึ่งคือ วิทยากรที่จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ของแต่ละหลักสูตร ประกอบกับรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากรมีรายละเอียดมาก สถาบันคุรุพัฒนา จึงกำหนดให้มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดของวิทยากรเป็นเบื้องต้น และข้อมูลที่กรอกตามระบบที่กำหนดขึ้น จะให้ผู้ประสานงานแต่ละหน่วยพัฒนา จะต้องนำ Link ข้อมูลวิทยากรไปแสดงเชื่อมโยงในการนำเสนอหลักสูตรในขั้นตอนต่อไป
ข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมด สถาบันคุรุพัฒนาจะถือเป็นความลับ จะไม่นำออกเผยแพร่ แต่จะใช้เพื่อการวิจัยประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพการจัดการอบรม พัฒนาครูเท่านั้น
การกรอกข้อมูลทั้งหมด ถือเป็นหน้าที่ของผู้ประสานงานของหน่วยพัฒนาครู และจะต้องนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ประสานงานนำเข้าสู่ระบบ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากวิทยากรที่เป็นเจ้าของข้อมูลแล้ว หากมีการข้อมูลที่ยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกเข้าระบบมาเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ สถาบันคุรุพัฒนาจะดำเนินการลบข้อมูลออกจากระบบและจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกการรับรองหลักสูตรที่ท่านนั้นเกี่ยวข้องเป็นวิทยากรทั้งหมด
การกรอกข้อมูลควรจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการนำเสนอหลักสูตรเพราะจะต้องนำ LINK ไปเชื่อมโยงในการนำเสนอหลักสูตรด้วย
สิ่งที่ผู้ประสานงานหลักสูตร จะต้องดำเนินการ มีดังนี้
1. Download แบบตอบรับการยอมรับเป็นวิทยากรของวิทยากรรายบุคคล (https://goo.gl/xELEWa)
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของวิทยากร ในแบบฟอร์ม Online
3. เมื่อได้รับผลการตอบกลับจากการกรอกข้อมูลในขั้นที่ 2 แล้ว จะต้องใช้ LINK ดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอหลักสูตรในขั้นตอนต่อไป
สถาบันคุรุพัฒนา จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยพัฒนาครู ที่ผ่านการลงทะเบียนหน่วยเรียบร้อยแล้ว ได้เริ่มการลงทะเบียนวิทยากรล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ


สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
14 พฤศจิกายน 2560
*
ข้อมูลส่วนตัวของวิทยากร
เป็นวิทยากรให้กับหลักสูตร เรื่อง อะไร *
Your answer
A01: คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
ตัวอย่าง : เกตุแก้ว สร้อยอ่วม
Your answer
ชั้นยศทางทหาร หรือตำรวจ (ถ้ามี)
Your answer
ฐานันดรศักดิ์ (ถ้ามี)
Your answer
วิทยฐานะ *
ตำแหน่งทางวิชาการ (มหาวิทยาลัย) *
ตำแหน่งทางวิชาการ (อื่นๆ) *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน / Passport 13 หลัก *
กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องกัน เช่น 1125566185621
Your answer
วัน - เดือน - ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ข้อมูลด้านการศึกษา - คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรที่มีการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
ลำดับที่ 1
ชื่อประกาศนียบัตรแบบเต็ม
Your answer
ชื่อย่อประกาศนียบัตร
Your answer
สาขาวิชา/วิชาเอก
Your answer
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
สำเร็จการศึกษาจากประเทศ
Your answer
ข้อมูลด้านการศึกษา - คุณวุฒิระดับปริญญาโท
ชื่อปริญญาแบบเต็ม
ตัวอย่าง : การศึกษามหาบัณฑิต
Your answer
ชื่อย่อปริญญา
ตัวอย่าง : กศ.ม.
Your answer
สาขาวิชา/วิชาเอก
Your answer
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
สำเร็จการศึกษาจากประเทศ
ตัวอย่าง : ประเทศมาเลเซีย
Your answer
ข้อมูลด้านการศึกษา - คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ชื่อปริญญาแบบเต็ม
ตัวอย่าง : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
Your answer
ชื่อย่อปริญญา
ตัวอย่างเช่น กศ.ด.
Your answer
สาขาวิชา/วิชาเอก
Your answer
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
สำเร็จการศึกษาจากประเทศ
ตัวอย่าง : ประเทศไทย
Your answer
ประสบการณ์เกี่ยวการสอน/ นิเทศการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในระบบหรือนอกระบบ) อาชีวศึกษา
มีความหมายตามกรอบแนวคิด PCK จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีประสบการณ์การเป็นครู หรือศึกษานิเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาอย่างน้อย 10 ปี จึงจะทำ Guided practice ได้ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ วิทยากรที่ไม่เคยสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเลย ข้อนี้จะกระทำไม่ได้ ตามเกณฑ์นี้
ลำดับที่ 1
ลักษณะประสบการณ์
ระดับชั้น
Your answer
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
เขตพื้นที่การศึกษา
Your answer
วิชาที่เกี่ยวข้อง
Your answer
จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน
Your answer
ลำดับที่ 2
ลักษณะประสบการณ์
ระดับชั้น
Your answer
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
เขตพื้นที่การศึกษา
Your answer
วิชาที่เกี่ยวข้อง
Your answer
จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน
Your answer
ลำดับที่ 3
ลักษณะประสบการณ์
ระดับชั้น
Your answer
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
เขตพื้นที่การศึกษา
Your answer
วิชาที่เกี่ยวข้อง
Your answer
จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน
Your answer
เนื้อหา / สาขาวิชาที่วิทยากรเชี่ยวชาญ
ลำดับที่ 1
Your answer
ลำดับที่ 2
Your answer
ลำดับที่ 3
Your answer
ลำดับที่ 4
Your answer
ข้อมูลด้านการทำงาน (ปัจจุบัน)
ประเภทการทำงาน *
ตำแหน่งปัจจุบัน *
Your answer
สังกัด/บริษัทปัจจุบัน *
Your answer
ปีที่เริ่มทำงาน (พ.ศ. เท่านั้น) *
Your answer
ข้อมูลด้านการทำงานที่ผ่านมา ระบุเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 1 คือ เก่าที่สุด
ประเภทการทำงาน
ตำแหน่ง
Your answer
สังกัด / บริษัท
Your answer
ปีที่เริ่มทำงาน (พ.ศ. เท่านั้น)
Your answer
ถึงปีที่สิ้นสุดทำงาน (พ.ศ. เท่านั้น)
Your answer
ลำดับที่ 2
ประเภทการทำงาน
ตำแหน่ง
Your answer
สังกัด / บริษัท
Your answer
ปีที่เริ่มทำงาน (พ.ศ. เท่านั้น)
Your answer
ถึงปีที่สิ้นสุดทำงาน (พ.ศ. เท่านั้น)
Your answer
ลำดับที่ 3
ประเภทการทำงาน
ตำแหน่ง
Your answer
สังกัด / บริษัท
Your answer
ปีที่เริ่มทำงาน (พ.ศ. เท่านั้น)
Your answer
ถึงปีที่สิ้นสุดทำงาน (พ.ศ. เท่านั้น)
Your answer
การติดต่อ สื่อสาร
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ในปัจจุบัน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ *
(รูปแบบ xxx-xxxxxxx)
Your answer
อีเมลที่ใช้ประจำ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service