แบบประเมินความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลพัทลุง
วิธีการกรอกแบบประเมิน
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักดังนี้
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.3 ความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร
2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *
Required
เลขประจำตัวประชาชน *
ประเภท *
3. ตำแหน่ง *
หน่วยงาน *
2. อายุ *
Required
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน *
Required
ส่วนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน
1 = ไม่เห็นด้วยมากที่สุด 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยมากที่สุด
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ *
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
1. งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง
2. ข้าพเจ้ามีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงาน
3. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน *
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น ห้องทำงาน แสงและเสียงเอื้ออำนวยต่อการทำงาน
2. ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานอย่างดี
3. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
2.3 ความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงสร้างสายบังคับบัญชา การมอบอำนาจมีความเหมาะสม
2. ผู้อำนวยการสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
3. ผู้อำนวยการมีการสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และ แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
Clear selection
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร (หัวหน้าในที่นี้หมายถึงผู้บังคับบัญชาที่เหนือไป 1 ระดับ) *
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
1. หัวหน้างานมีวิธีแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงาน ด้วยความเหมาะสมเป็นธรรม
2. หน่วยงานให้ความสำคัญต่อบุคลากรในหน่วยงาน
3. มีการชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้นำเสนอความคิดใหม่ ๆ
2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ *
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
1. ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
2. ข้าพเจ้าได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ
3. ในหน่วยงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความต้องการ
2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร *
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
1. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ
2. เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน
3. หน่วยงานมีการวางแผนที่ส่งเสริมให้ข้าพเจ้าก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงกว่าได้ตามลำดับ
2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว *
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยมากที่สุด
1. การทำงานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตครอบครัว
2. ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม *
1 = ไม่พึงพอใจมากที่สุด 2 = ไม่พึงพอใจ 3 = ไม่แน่ใจ 4 = พึงพอใจ 5 = พึงพอใจมากที่สุด
ไม่พึงพอใจมากที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ไม่แน่ใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
1. ความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม
ส่วนที่ 4 ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy