แบบสำรวจความพึงพอใจ เทศบาลตำบลจุน
แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
ความเพียงพอ ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy