ตัวอย่าง ข้อสอบความรู้ นายหน้าประกันวินาศภัย
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและฝึกฝนเพื่อใช้ในการสอบฯ โดย น.ส.ณัฐวดี จันทร์ลอย Line : nattiiizz
ชื่อ-สกุล *
Your answer
E-mail *
Your answer
คำถามวิชา จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย
1. นายไมตรีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้แนะนำให้นายไข่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ทั้งที่ทราบว่ารถยนต์ของนายไข่เพิ่งเสียหายจากการเฉี่ยวชนต้นไม้โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบว่ารถเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมา ถามว่านายไมตรีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีหรือไม่
2 points
2. ข้อใดที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุดในการขายประกันวินาศภัยตามหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย
2 points
3. นายมั่นเป็นายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัย 3-4 บริษัท นายมั่นทำงานมาเป็นเวลานานและคงยึดมั่นในแบบประกันวินาศภัยเดิมที่เคยนำเสนอต่อผู้เอาประกันภัย และคิดว่าแบบประกันวินาศภัยเดิมเพียงพอแล้วสำหรับทุกสภาวการณ์ จึงไม่สนใจในการศึกษาแบบประกันวินาศภัยใหม่ๆ ดังนั้น ท่านเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่
2 points
4. นายเกมส์เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนนายแพทย์ชัยทำประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพและเมื่อนายแพทย์ชัยตกลงทำประกันภัยดังกล่าวและจ่ายเบี้ยประกันภัยไปแล้ว ปรากฏว่านายเกมส์ไม่ได้นำใบคำขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยของนายแพทย์ชัยส่งบริษัทเพื่อออกกรมธรรม์ เมื่อนายแพทย์ชัยทวงถามกรมธรรม์ประกันภัย นายเกมส์บอกว่าบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ให้คอยไปอีกระยะหนึ่งก่อนไม่ต้องเป็นห่วง ท่านคิดว่านายเกมส์ทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่
2 points
5. จากคำกล่าวที่ว่า “นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีนั้น ควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้บริการที่ดีและสม่ำเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย โดยไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ” ท่านคิดว่าคำกล่าวข้างต้นนี้ถูกหรือไม่
2 points
6. นายองอาจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ชักชวนนายโอ้อวด สามีของนางดวงใจ ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากข้อมูลในใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล นายองอาจทราบว่านายโอ้อวดไม่ได้ระบุให้นางดวงใจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของตนเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แต่ได้ระบุให้นางสาวดวงตา ภรรยาน้อยเป็นผู้รับประโยชน์ นายองอาจจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกให้นางดวงใจทราบ การกระทำของนายองอาจผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่
2 points
7. นายดอกรักเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง และทราบว่าสมุห์บัญชีของบริษัทประกันภัยนี้ยักยอกเงินไปเล่นการพนันฟุตบอล นายดอกรักจึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่กรรมการบริษัท แต่เมื่อเวลาผ่านไปนาน สำนักงานใหญ่ก็มิได้กระทำการอย่างใดแก่สมุห์บัญชีคนนั้น นายดอกรักจึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งแก่นายไม้เมืองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การกระทำของนายดอกรักผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่
2 points
8. ญาติของนางสมศรี มาขอให้นางสมศรีซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยช่วยจัดหาแบบกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย นางสมศรีควรแนะนำให้ญาติทำประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งใด
2 points
9. การที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถส่งงานได้หลายบริษัท จะมีผลดีต่อผู้เอาประกันภัยอย่างไร จงเลือกตอบข้อที่ถูกต้องมากที่สุด
2 points
10. นายไก่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมีการพัฒนาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย รวมทั้งมีการอบรมเทคนิคการขายประกันวินาศภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการให้คำแนะนำแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างถูกต้อง ดังนั้นนายไก่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยข้อใด
2 points
คำถามวิชา กฏหมายแพ่งและพาณิชย์และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย
1. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่าอย่างไร
2 points
2. คำกล่าวที่ว่า สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน ถูกต้องหรือไม่
2 points
3. เมื่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลงทำสัญญาประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือไม่
2 points
4. บุคคลใดมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฏหมาย
2 points
5. กรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่สัญญาประกันภัยไม่คุ้มครอง
2 points
6. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย คือข้อใด
2 points
7. นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ไม่ลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามที่นายทะเบียนกำหนด ต้องระวางโทษปรับเท่าไร
2 points
8. กรมธรรม์ประกันภัยนั้น กฎหมายบัญญัติว่าต้องลงลายมือชื่อของผู้ใด
2 points
9. กรมธรรม์ประกันภัย กฏหมายกำหนดให้มีรายงานดังต่อไปนี้เสมอ
2 points
10. กรณีใดที่ผู้รับประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัย
2 points
11. คำว่า “ค่าสินไหมทดแทน” หมายถึง
2 points
12. กรณีใดที่สัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา
2 points
13. สัญญาประกันภัยมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ
2 points
14. ผู้รับประกันภัย รับช่วงสิทธิ์ได้ในกรณีใด
2 points
15. ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
2 points
16. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” หมายความถึง
2 points
17. สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใด
2 points
18. หากผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยมาแล้วต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จะได้รับการคืนเบี้ยจากบริษัทประกันภัยอย่างไร
2 points
19. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกระทำได้ด้วยวิธีใด
2 points
20. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะควบรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นได้หรือไม่
2 points
21. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลใคร
2 points
22. หลักทรัพย์ประกันที่บริษัทประกันภัยวางไว้กับนายทะเบียนมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
2 points
23. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
2 points
24. รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อปรากฏว่าบริษัทประกันวินาศภัยกระทำการใด
2 points
25. นายหน้าประกันวินาศภัยที่ประสงค์จะยื่นคำขอต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต่อผู้ใด
2 points
26. การเสี่ยงภัยแท้จริง (Pure Risk) ได้แก่
2 points
27. นายเก่งมีบ้านไม้รวมที่ดินราคา 500,000 บาท ทำประกันอัคคีภัยโดยได้ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้ 750,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัยที่นายเก่งระบุไว้ถือว่า
2 points
28. ระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียกรรม กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จ
2 points
29. สัญญาประกันภัยค้ำจุน คือข้อใด
2 points
30. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในความหมายของการเสี่ยงภัย (RISK)
2 points
31. สมศรีปลูกบ้านซึ่งสร้างด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ในกรณีเช่นนี้ สภาวะภัย(Hazard) คืออะไร
2 points
32. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (SCHEDULE) หมายถึง
2 points
33. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการประกันภัย
2 points
34. ข้อใดแสดงได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยของตน
2 points
35. ข้อใดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย
2 points
36. เหตุการณ์ใดที่บริษัทประกันภัยมักกำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและจะไม่คุ้มครองความเสียหาย
2 points
37. วิธีการใดไม่ถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดภัย (Prevention)
2 points
38. ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ใช้กฎหมายใดในการกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
2 points
39. ภัยใดต่อไปนี้ที่เกิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic Perils หรือ Business Perils)
2 points
40. การจัดการเสี่ยงภัยแบบใดที่เป็นความหมายของการประกันภัย
2 points
41. หลักการเฉลี่ยจะใช้ได้ในกรณีใดบ้าง
2 points
42. ข้อใดพูดถึงความหมายของคำว่า “สภาวะภัย (Hazard)” ที่ถูกต้อง
2 points
43. ข้อใดเป็นเหตุทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
2 points
44. หน้าที่ของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาประกันภัยคืออะไร
2 points
45. วิธีการจัดการความเสี่ยงภัยแบบใดที่ธุรกิจประกันภัยถือเป็น “Self Insurance”
2 points
46. ลักษณะของการเสี่ยงภัยที่จะรับประกันภัยได้จะต้องมี
2 points
นายอำนาจถูกฟ้าผ่าในขณะที่กำหนดเดินอยู่กลางทุ่งโล่งขณะฝนตกโดยที่ได้ใส่สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ออกไปด้วย
ใช้ตอบข้อ 47-49
47. จากเหตุการณ์ข้างต้น ตัวภัย (Peril) ในกรณีนี้ได้แก่
2 points
48. โอกาสที่นายอำนาจจะถูกฟ้าผ่าถือเป็น...
2 points
49. ข้อใดมิใช่สภาวะภัย (Hazard)
2 points
50. นายประสิทธิ์สูบบุหรี่และเผลอหลับไปจนทำให้เกิดไฟไหม้บ้านตนเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียง สภาวะภัยเช่นนี้เรียกว่าเป็นสภาวะภัยแบบใด
2 points
51. ข้อใดเป็นสภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard)
2 points
52. เมื่อมีการประกันอัคคีภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน จะมีผลอย่างไร
2 points
53. วัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก (Excess/Deductible) คือ
2 points
54. สาเหตุใกล้ชิด (Proximate Cause) หมายถึง
2 points
55. ตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยต่างกันอย่างไร
2 points
56. โดยทั่วไปสัญญาประกันภัยจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยในเวลาใด
2 points
57. สัญญาประกันภัยที่เป็นโมฆียะ หมายถึงอะไร
2 points
58. สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะเป็นข้อพิจารณาเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น หายภัยนั้นหมดไปแล้ว
2 points
59. อายุความฟ้องร้องตามสัญญาประกันวินาศภัยมีระยะเวลาเท่าใด
2 points
60. กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบให้กับผู้เอาประกันภัยนั้น
2 points
61.ป.พ.พ. บัญญัติว่า กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบให้กับผู้เอาประกันภัย ต้องระบุวันทำสัญญาประกันภัย “วันทำสัญญาประกันภัย” หมายถึง
2 points
62. สัญญาประกันภัยสิ้นผลบังคับเมื่อใด
2 points
63. “ผู้เอาประกันภัยต้องสร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจึงจะมีผลบังคับให้ความคุ้มครอง” เป็นเงื่อนไขลักษณะใด
2 points
64. “ถ้าผู้เอาประกันภัยโอนทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไปยังบุคคลภายนอกให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้นสิ้นผลบังคับลงทันที” เป็นเงื่อนไขลักษณะใด
2 points
65. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้าหรือต้องส่งมอบหลักฐานและเอาเอกสารตามที่ระบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จากข้อความข้างต้นถือเป็นเงื่อนไขลักษณะใด
2 points
66. บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมิใช่สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศจะเปิดสาขาได้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากใคร
2 points
67. ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่ได้ทำประกันภัยทรัพย์สินสิ่งเดียวกันกับหลายบริษัทประกันภัย
2 points
68. ผู้ใดกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวางโทษ
2 points
69. นายเด่นซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะมาขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอีกจะกระทำได้หรือไม่
2 points
70. อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
2 points
71. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียน คือ
2 points
72. นายหน้าประกันวินาศภัยที่ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย อาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ภายในกำหนดเวลา
2 points
73. นายหน้าประกันวินาศภัยที่ถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต จะต้องพ้นโทษมาแล้วกี่ปีจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีก
2 points
74. นายแดงอายุ 25 ปี มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศมาเลเซียได้สอบความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัยแล้วจึงมายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ดังนี้นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้นายแดงได้หรือไม่
2 points
75. นางสาวปุ้มปุ้ยเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้กระทำการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันภัยโดยมิได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย มีบทลงโทษอย่างไร
2 points
76. นายหน้าประกันวินาศภัยประสงค์จะยื่นคำขอต่อใบอนุญาตของตน จะต้องยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลากี่วันก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
2 points
77. กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีลายชื่อของบุคคลใด
2 points
78. การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยในกรณีใดบ้านไม่อาจรับช่วงสิทธิ์ได้
2 points
คำถาม ความรู้ทั่วไป
79. การประกันวินาศภัยในประเทศไทย แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้
2 points
80. การเล่นการพนันถือเป็นการเสี่ยงภัย(Risk) ประเภทใด
2 points
81. การประกันภัยและการพนันมีลักษณะแตกต่างกันทุกประการ แต่มีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือ
2 points
82. การประกันภัยโจรกรรม ถือเป็นการประกันวินาศภัยประเภทใด
2 points
83. ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัย
2 points
84. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยและการพนัน
2 points
85. ข้อใดมิใช่หลักสำคัญพื้นฐานของสัญญาประกันภัย
2 points
86. ที่มาของรายได้ของธุรกิจประกันภัยมาจากแหล่งใดบ้าง
2 points
87. ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (Endorsement) หมายถึง
2 points
88. การรับประกันภัยร่วม (Co-Insurance) หมายถึง
2 points
89. การรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) หมายถึง
2 points
90. ถ้ามีเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (Endorsement) ขัดแย้งกับข้อความใดในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องตีความตามเอกสารใด
2 points
91. การกระทำโดย “ทุจริต” ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหมายถึง
2 points
92. ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยแม้จะเกิดจากสภาวะส่งเสริมให้เกิดสภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) ได้หรือไม่
2 points
93. กรณีใดบ้างที่ผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยไม่ได้
2 points
คำถาม ประกันภัยรถยนต์
1. ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในส่วนการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยนำรถยนต์ไปใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นเงินเท่าใด
2 points
2. กรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถเป็นข้าราชการประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัท สมโชคประกันภัยจำกัด ขอทราบว่าที่ถูกต้องแล้ว ผู้ประสบภัยรายนี้ควรใช้สิทธิในการเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากที่ใด
2 points
3. นายเต๋าขับรถยนต์ซึ่งทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไว้กับบริษัท บริการดีประกันภัย จำกัด ชนรถจักรยานที่ ด.ช.ดำขี่อยู่ข้างถนน ทำให้ ด.ช.ดำได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียค่ารักษาพยาบาลไป 100,000 บาท ด.ช.ดำ สามารถไปเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท บริการดีประกันภัย จำกัดได้หรือไม่และเรียกได้ประการใด
2 points
4. ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย รถยนต์ข้อใดมีอัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด
2 points
5. รถจักรยานยนต์ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหารสำหรับผู้ประสบภัยโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กฏหมายกำหนดอย่างไร
2 points
6. กรณีหากผู้เอาประกันภัยเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ โดยระบุให้นายเก่งและนายกล้าเป็นผู้ขับขี่ ต่อมานายครามได้ขับรถคันเอาประกันภัยไปชนรถคู่กรณีเสียหาย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกสำหรับความเสียหายของคู่กรณีเป็นเงินเท่าใด
2 points
7. กรณีรถ 2 คันซึ่งต่างก็จัดให้มีการประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน โดยยังไม่ทราบฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสารในรถจะขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากที่ใด
2 points
8. ค่าเสียหายเบื้องต้นหมายถึงข้อใด
2 points
9. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะขอรับได้ในกรณีใด
2 points
10. เจ้าของรถหลีกเลี่ยงไม่ยอมจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ท่านคิดว่าเจ้าของรถจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
2 points
***นายสมทรงเช่ารถยนต์จากนายสมศักดิ์ผู้เป็นเจ้าของรถมาเพื่อใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในระยะเวลาการเช่านายสมทรงได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปต่างจังหวัด ปรากฏว่าถูกตำรวจจับเนื่องจากรถคันดังกล่าวไม่มีประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถตามที่กฏหมายกำหนด***
ใชประกอบคำถามข้อ 11-12
11. จากเหตุการณ์ข้างต้น อยากทราบว่านายสมศักดิ์ (ผู้ให้เช่า) มีความผิดหรือไม่ อย่างไร
2 points
12. จากเหตุการณ์ข้างต้น อยากทราบว่านายสมทรง (ผู้เช่า) มีความผิดหรือไม่ อย่างไร
2 points