แบบสอบถามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความคาดหวังของกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนเพื่อนำไปกำหนดทิศทางพร้อมทั้งกระบวนการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนต่อไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sfif.go.th

หมายเหตุ : โปรดเลือกคำตอบหรือกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยแบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน ซึ่งแตกต่างจากการสำรวจความพึงพอใจ ดังนั้น ถึงแม้ว่าท่านยังไม่เคยใช้บริการจากกองทุน แต่ท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน ท่านสามารถตอบแบบสำรวจความคาดหวังได้ โดยพิจารณาจากสิ่งที่ท่านคาดว่าจะได้รับจากกองทุน

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service