Inscripció a ABEAM
1. Empleneu aquest qüestionari

2. Ingresseu la primera quota anual:
40€ al compte d'ABEAM: Caixa de Pensions ES51 2100 0852 09 0200437964
Fent constar "Pagament d'anualitat" i el vostre nom i cognoms.

3. Envieu una còpia del comprovant d'ingrés al correu abeam.contacte@gmail.com

4. Un cop esteu registrats, i els tràmits d'alta enllestits, rebreu un correu electrònic de salutació i benvinguda a l’Associació.
Dades personals
Cognoms: *
Nom: *
NIF: *
Adreça: *
Carrer, número i pis
Població: *
Codi postal: *
Província: *
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Telèfon feina:
Adreça electrònica: *
Segona adreça electrònica:
Centre de treball:
Dades pagament quotes
El pagament de les quotes anuals el faré amb: *
Només en cas de domiciliació bancària
El comprovant d'ingrés s'entendrà com a rebut. En cas de voler un comprovant explícit en nom d'ABEAM caldrà demanar-lo a l'adreça: abeam.contacte@gmail.com.
Banc o Caixa:
Titular:
Codi IBAN:
Interessos personals
Ens agradaria conèixer aquells aspectes que voldries que l'associació treballés, per tal d'intentar incorporar-los al nostre funcionament.
Propostes
Participaries en algun grup de treball?
Clear selection
Altres qüestions que ens vulguis plantejar:
Aquest qüestionari està sotmès a la protecció de la inviolabilitat i secret de la correspondència proclamats com a dret fonamental a l’article 18 de la Constitució Espanyola i la normativa que el desenvolupa. La informació que conté només pot ser coneguda i divulgada pel destinatari, les terceres persones que interfereixin la informació poden incórrer en els diversos il·lícits administratius, civils i penals previstos per la llei.
De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, es posa en coneixement dels socis que les seves dades personals, facilitades per ells mateixos pel desenvolupament de les activitats de la Societat/Associació, s’han incorporat als fitxers en suport paper i/o electrònic existents, que s’utilitzaran exclusivament per a les activitats de la Societat/Associació, i es conservaran amb caràcter confidencial. El soci pot accedir a les seves dades per a comprovar-les, modificar-les o cancel·lar-les quan ho desitgi, per a la qual cosa ho haurà de sol·licitar per correu electrònic o qualsevol altra mètode de comunicació fefaent.

ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques)
abeam.contacte@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy