แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัยด้านเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ส่วนที่ 1
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ประเภทบุคลากร *
ส่วนที่ 2
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ฯ
ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ
ระบบฐานข้อมูลฯช่วยทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลฯเป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
ระบบฐานข้อมูลฯ อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ
การเผยแพร่ข้อมูลในระบบมีความเหมาะสม
ข. ด้านการออกแบบ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
ปัญหาทางเทคนิค/ การใช้งาน/ การให้บริการ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service