EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY POCT
Potvrzení o přijetí objednávky Vám bude zasláno na vaši e-mailovou adresu. Zkontrolujte aj svoji složku SPAM.

Potvrzení o vyřízení objednávky Vám bude zasláno na vaši e-mailovou adresu po registraci v Labquality Helsinki.

Na e-mailovou adresu budeme zasílat potvrzení objednávky, fakturu, certifikát a veškerou dokumentaci.
Email address *
Objednávka 2020
Své údaje vpisujte do políčka VAŠE ODPOVĚĎ / Your answer Vyplňte všechny požadované údaje (* required) jinak objednávka nebude odeslaná!
Kód pracoviště pro dodání kontrolních vzorků (40xxx, 42xxx)
Zadejte své zákaznické číslo. Vyplňují klienti, kteří se již Labquality zúčastnili. Noví klienti nevyplňují.
Your answer
Adresa pracoviště pro dodání kontrolních vzorků *
Titul, jméno, příjmení:
Your answer
Ulice *
Your answer
PSČ *
Your answer
Město *
Your answer
Telefon/Mobil *
Your answer
Datová schránka
Your answer
Obchodní firma/Adresa pro fakturaci *
Your answer
Ulice *
Your answer
PSČ, Město *
Your answer
*
Your answer
DIČ
Your answer
CRP
Cena kontrolního cyklu CRP bez DPH 1690,-Kč. Cena elektronického certifikátu bez DPH 90,- Kč.
Přístroj na měření CRP
INR
Cena kontrolního cyklu INR bez DPH 1690,-Kč. Cena elektronického certifikátu bez DPH 90,- Kč
Přístroj na měření INR
iFOB
Cena kontrolního cyklu iFOB bez DPH 1690,-Kč. Cena elektronického certifikátu bez DPH 90,- Kč. V měsících březen a září budou dodány lyofilizované vzorky. V měsících červen a prosinec budou dodány kapalné vzorky.
Přístroj na měření iFOB
HbA1c
Cena kontrolního cyklu HbA1c bez DPH 2090,-Kč. Cena elektronického certifikátu bez DPH 90,- Kč.
Přístroj na měření HbA1c
SMLUVNÍ PODMÍNKY
Článek I. SMLUVNÍ STRANY
Dodavatel: Ing. Alica Durcová - ManaCon.CZ, Pod Harfou 943/36, 190 00, Praha – Vysočany, Česká republika, IČO 05539536, DIČ: CZ684049348. Datová schránka: ucq6x8t
Objednatel: uveden v části Objednatel

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY
a) Předmětem smlouvy je dodání kontrolních vzorků a služeb spojených s realizací kontrolních programů Labquality EQAS POCT v ČR v roce 2020 za podmínek v této smlouvě dohodnutých a obsažených, podle níž se dodavatel zavazuje dodat objednané vzorky a služby a objednatel odebrat a zaplatit cenu uvedenou v Objednávce. Počet a typy kontrolních cyklů jsou určeny závaznou objednávkou objednatele a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
b) Labquality je mezinárodním provozovatelem externího hodnocení kvality (EHK) akreditovaným podle mezinárodní normy EN ISO / IEC 17043 a certifikovaným podle mezinárodní normy EN ISO 9001. Labquality je oprávněna vydávat mezinárodně platné certifikáty pro oblast EHK.
c) Dodavatel je smluvním prodejcem produktů a služeb Labquality Oy na území České republiky.
d) Data v programech externího hodnocení kvality, které se vztahují ke konkrétnímu účastníkovi, podléhají autorskému právu, jsou zpracovány důvěrně a nemohou být poskytovány třetím stranám, pokud není dohodnuto jinak.

Článek III. SMLUVNÍ PODMÍNKY
a) Smluvní strany souhlasí se zasíláním veškeré dokumentace (objednávek, smluv, faktur, certifikátů, hodnotících zpráv a výsledkových protokolů) v elektronické formě a považují je za rovnocenné písemným dokumentům. Formuláře zaslané PDZ nebo vytvořeny on-line formulářem jsou smluvními stranami považovány za elektronickou obdobu doporučené zásilky a považují se dle této smlouvy za doručené okamžikem přijetí.
b) Potvrzení objednávky obdrží objednatel přes e-mail, který uvedl v objednávce, která nabývá platnosti po jejím potvrzení ze strany dodavatele.
c) Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých dodavateli v souladu s Oznámením o zpracování osobních údajů zveřejněným na webové stránce dodavatele, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je objednatel a to na dobu neurčitou.

Článek IV. DODACÍ PODMÍNKY
a) Objednatel se zavazuje převzít zásilku s objednanými kontrolními vzorky, analyzovat je podle pokynů uvedených v dokumentaci kontrolního cyklu a výsledky měření odeslat dodavateli.
b) Dodavatel se zavazuje odeslat objednateli jím objednané kontrolní vzorky, dokumentaci kontrolního cyklu, výsledkový protokol, pokyny pro manipulaci s kontrolními vzorky a hodnotící závěrečnou zprávu.
c) Objednatel se zavazuje doručit výsledky měření kontrolních vzorků dodavateli nejpozději do termínu stanoveného v dokumentaci kontrolního cyklu, jinak výsledky nebudou akceptovány a bude se to považovat za neúčast v kontrolním cyklu. Za pozdní odeslání výsledkového protokolu odpovídá odesílatel.
d) Čas dodání: kontrolní cykly budou distribuovány v termínech oznámených na webové stránce dodavatele.
e) Místo dodání: kontrolní cykly budou dodávány přímo na adresu objednatele vyznačené objednatelem v objednávce.
f) Způsob dodání: kontrolní vzorky budou transportovány za neřízené teploty a objednateli budou dodány jako standardní poštovní zásilky. Skladovací teplota vyznačená na zásilce musí být dodržena příjemcem zásilky po jejím převzetí.
g) Na základě vyhodnocení úspěšnosti absolvované zkoušky a podle údajů na objednávce objednatel obdrží v elektronické formě mezinárodně platný Certifikát s platností 12 měsíců ode dne vystavění. Certifikát je uznávaný všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

Článek V. CENA
a) Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. V každém cyklu je možné nahlásit výsledky měření až ze tří přístrojů; zpoplatněn je pouze jeden a zbývající dva jsou bezplatné dle pravidel uvedených v objednávce.
b) Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit výši ceny služby v případě zvýšení kurzu EURA o + 3% oproti kurzu měny EURO ku CZK stanovené ČNB ke dni 1.10.2019.

Článek VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
a) Faktura za kontrolní programy bude zaslána elektronicky po skončení kontrolního cyklu dodavatelem na emailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce. Termín splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení splatnosti uvedené na faktuře je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., vydané k provedení nového občanského zákoníku.

Článek VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Odběratel je povinen stav zásilky ověřit v den převzetí, zda balení obsahuje vše, co obsahovat má. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na určenou emailovou adresu. Zjevné vady dodaných kontrolních vzorků (prasklá lahvička nebo vyteklý vzorek) budou řešeny dodáním nových kontrolních vzorků nebo stornováním platby za reklamovaný vzorek. Pokud zásilku kontrolních vzorků objednatel neobdrží do termínu určeného v oznamovací emailové zprávě, musí bez prodlení o tom informovat emailem na určené adrese, nejpozději však do dvou (2) dní od stanoveného termínu. V případě pozdního oznámení dodavatel není povinen reklamací přijmout a na reklamaci nebude brán zřetel.

Článek VIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
a) Ukončení smluvního vztahu je možné docílit uplynutím doby trvání smlouvy, odstoupením od smlouvy anebo výpovědí.
b) Odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů lze do 14 dnů od uzavření (potvrzení) smlouvy, nejpozději však do 10. kalendářního dne v měsíci předcházejícím měsíci dodávky kontrolních vzorků.
c) Výpovědní lhůta je 20 dnů a začíná plynout prvním dnem následujícím po doručení výpovědi, nejpozději však do 10. kalendářního dne v měsíci předcházejícím měsíci dodávky kontrolních vzorků.
d) Ukončení smluvního vztahu objednatelem nelze užít tehdy, jde-li o služby, které již započaly anebo budou realizovány před uplynutím lhůty dohodnuté v článku VIII, bod b) a c)..
e) Smlouva zaniká, když v souladu s Občanským zákoníkem projev vůle oprávněné strany ukončit smluvní vztah je doručen druhé straně.
f) Výpověď musí být dána písemně a muže být doručena druhé smluvní straně emailem.

Článek IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a uzavírá se na kalendářní rok 2020. Smlouva může být doplněna dodatkem jen po oboustranném souhlasu smluvních stran.

Souhlas se smluvními podmínkami *
Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Poznámka, vzkaz
Your answer
ODESLAT OBJEDNÁVKU
Stiskněte modré tlačítko (POSLAT/SUBMIT). Po registraci v Labquality Vám zašleme potvrzení
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy