แบบฟอร์มขอขึ้นสอบโครงงานนักศึกษา 23 กันยายน 2563
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2563
ข้อมูลผู้ขอขึ้นสอบ
ให้นักศึกษาที่ต้องการขึ้นสอบ ในวันที่่ 23 กันยายน 2563 นี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
นำเอกสารทั้งหมดมาส่งที่โต๊ะขาวห้องพักอาจารย์ 1 ภายในวันนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
รหัสนักศึกษา *
คำนำหน้าชื่อคนที่ 1 *
ชื่อ-สกุลคนที่ 1 *
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคนที่ 1 *
รหัสนักศึกษาคนที่ 2(ถ้ามี)
คำนำหน้าชื่อคนที่ 2(ถ้ามี)
ชื่อ-สกุลคนที่ 2(ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคนที่ 2(ถ้ามี)
ชื่อโครงงานนักศึกษา *
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน *
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)
ห้องสอบและกรรมการสอบ
หากเคยสอบโครงงานแล้วหรือสอบหัวข้อโครงงานกับกลุ่มใดให้เลือกกลุ่มเดิมมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสอบใหม่ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องขอบเขตโครงงาน ส่วนนักศึกษาตกค้างที่กรรมการไม่ใช่ชุดเดิมจะทำการจัดสอบแยกหรือจัดสรรเข้าห้องใดห้องหนึ่งให้ในภายหลัง
ห้องสอบ *
ให้เลือกห้องที่เคยสอบเดิม ณ ตอนสอบหัวข้อ หรือห้องสอบโครงงานในครั้งแรก
กรรมการสอบ *
ให้เลือกกรรมการที่สอบหัวข้อทั้งหมดถึงแม้กรรมการจะไม่ได้เข้าสอบในตอนสอบหัวข้อ
Required
ครั้งที่ขอสอบ *
ในการขอขึ้นสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรก หรือเคยสอบมาก่อนแล้ว(สอบซ่อม)
กำหนดการขึ้นสอบและส่งเอกสาร
เอกสารที่แนบเพื่อขอขึ้นสอบประกอบด้วย
1) เอกสาร CI.04-1 และ CI.04-2 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
2) เอกสาร CI.05 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
3) เอกสาร รูปเล่มฉบับเต็มของโครงงานตามจำนวนกรรมการสอบ จำนวน 3-4 เล่ม
นำเอกสารทั้งหมดมาส่งที่โต๊ะขาวห้องพักอาจารย์ 1 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
ติดต่อ
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ phurim.cr@bru.ac.th หรือโทรติดต่อที่ 081-7608307
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy