แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. สถานะ
3. อายุ
ส่วนที่ 2
ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
โปรดเลือกความพึงพอใจของท่าน โดย ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก 4 = มากหรือดี 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
5
4
3
2
1
1. ความเหมาะสมของสถานที่และรูปแบบการจัดอบรม
2. เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาของวิทยากร
3. หลักสูตรการอบรมสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด
4. ท่านได้รับความรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60)
5. ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60)
6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการครั้งนี้ในการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
1. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้
Your answer
2. สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy