แบบสอบถามความคิดเห็น

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จากทุ่งกุลาสดใส ก้าวไกลสู่...อาเซียน” ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2555
(สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา)

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  คำชี้แจง โปรดเลือก “ระดับความคิดเห็น” ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

  1. ด้านการจัดสถานที่แข่งขัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ด้านพิธีการเปิดการแข่งขัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ด้านการดำเนินการจัดการแข่งขัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ด้านการดำเนินการประกวดและแข่งขัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. ด้านการประชาสัมพันธ์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. ด้านปฏิคม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. ด้านฝ่ายพยาบาล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  8. ด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question