แบบสอบถาม
ความต้องการของจังหวัดที่จะให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
1. สำนักงานจังหวัด/สำนัก/กอง... *
Your answer
2. ตำแหน่ง/ระดับ... *
Your answer
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (การบริหารจัดการภาครัฐ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service