แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปีการศึกษา 2561
โดยสอบถามผู้รับข้อมูลและใช้บริการข้อมูล กรุณาตอบข้อคำถามทุกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด

1. ด้านการใช้งานของระบบสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
1.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง
1.2 ข้อมูลสารสนเทศตอบสนองตรงตามความต้องการของใช้งาน
1.3 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นำเสนอ
1.4 รายงานต่างๆ มีความถูกต้องสมบูรณ์
1.5 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.6 การแบ่งส่วนของเนื้อหามีความเหมาะสม
1.7 ความเหมาะสมในการจัดลำดับการนำเสนอเนื้อหา
1.8 การเสนอเนื้อหาเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
2. ด้านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
2.1 ชื่อเรื่อง เหมาะสมสื่อความหมาย
2.2 รูปเล่มน่าสนใจ สวยงาม มีคุณภาพ
2.3 รูปเล่มและขนาดเหมาะสมแก่การนำไปใช้
2.4 ภาพประกอบสวยงาม และชัดเจน
2.5 มีการบริหารจัดการและการประมวลผลที่ถูกต้อง
2.6 ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2.7 ข้อมูลระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
2.8 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจในงานของท่านได้
2.9 ข้อมูลสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน
2.10 การโหลดข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษามีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy