แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ให้ผู้ประเมิน ประเมินรายการตามเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย / ตามความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
การออกแบบเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)
ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
เนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน
นำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อนำเสนอด้วยตนเอง
ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
ความทันสมัย
ประโยชน์
มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล
Submit
Clear form
This form was created inside of Mayavadee IT Solution. Report Abuse