AMB-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพาหนะ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนงานยานพาหนะ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการของส่วนงานยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการของส่วนของงานยานพาหนะ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ทุกครั้งที่ใช้บริการจะขอบคุณยิ่ง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy