AMB-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพาหนะ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนงานยานพาหนะ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการของส่วนงานยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการของส่วนของงานยานพาหนะ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ทุกครั้งที่ใช้บริการจะขอบคุณยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy