แบบสอบถามความสามารถในศตวรรษที่21ด้านIT
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับความสามารถด้านการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และไอซีที ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ขอความกรุณาท่านตอบคําถามตรงตามความเป็นจริงจากประสบการณ์และความคิดเห็นของท่าน เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของวิทยาลัยต่อไป ขอขอบพระคุณที่ ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
คำสั่ง : จงกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เพศ *
หลักสูตรที่สังกัด *
ชั้นปีที่กำลังศึกษา *
รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน (บาท) *
Your answer
เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) *
Your answer
ท่านมีคอมพิวเตอร์ Notebook หรืออุปกรณ์ mobile สามารถใช้งานเพื่อการศึกษา ส่วนตัวหรือไม่ *
กรณีมีคอมพิวเตอร์ Notebook โปรดระบุชนิดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ รุ่น และอื่นๆที่ทราบ ถ้าไม่มีให้ใช้ "-" ) *
Your answer
กรณีมีอุปกรณ์ mobile โปรดระบุชนิดอุปกรณ์ (ยี่ห้อ รุ่น และอื่นๆที่ทราบ ถ้าไม่มีให้ใช้ "-") *
Your answer
ท่านสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต หรือ เวิลด์ไวด์เว็บ บ่อยครั้งเพียงใด *
ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามปัจจัยสนับสนุน (ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ)
คำสั่ง : ให้เลือกตอบโดย ในช่องตารางตามลําดับความคิดเห็นของท่านดังนี้
ปัจจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ *
1 =น้อยที่สุด 2= น้อย 3=ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
1
2
3
4
5
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการตามแหล่งต่างๆในวิทยาลัยมีจํานวนเพียงพอ
การเชื่อมต่อเข้าไปในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย มีความรวดเร็ว
ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย ขัดข้อง ล่มบ่อย
มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาลัย
วิทยาลัยมีบุคลากรให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง วิธีการใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบห้องสมุดมีการอำนวยความสะดวกและให้บริการที่ดี
วิทยาลัยมีการบริการห้องสมุดนอกเวลาราชการเพียงพอต่อการใช้งาน
ทรัพยากรสารสนเทศมี ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ทรัพยากรสารสนทศมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ อ่านและเข้าใจได้ยาก
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นดีค้นหาได้ง่าย
เอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดสําหรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ในห้องสมุดมีจํานวนน้อยและไม่ชัดเจน
มีแหล่งฐานข้อมูลออนไลน์เพืียงพอในการสืบค้น
โต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอสําหรับให้บริการ
สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแหล่งบริการต่างๆวิทยาลัยเก่าหรือชํารุด
บริเวณอ่านหนังสือมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
นักศึกษาได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms