CHESTIONAR 2
Privind satisfacerea nevoilor de formare şi analiza de nevoi la nivelul cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli de pe raza judeţului Mureș, pentru stabilirea ofertei de programe pentru formare continuă
Unitatea de învățământ: *
Funcţia didactică: *
Specialitatea: *
Grad didactic (ultimul obţinut): *
Vechimea în învăţământ: *
Ultimul program de formare continuă urmat a fost în anul:
Având ca obiectiv principal dezvoltarea permanentă a programelor de formare continuă oferite tuturor categoriilor de personal angajat în sistemul de învățământ preuniversitar, CCD Mureș vă invită să participați la sondajul privind NEVOIA DE FORMARE. Vă rugăm să marcați rubrica corespunzătoare nivelului la care apreciați că se încadrează interesul dumneavoastră pentru formare. Pe o scală de la 1 la 5 reprezentarea este: 1 - foarte puțin și 5 - foarte mult. *
PROIECTAREA DIDACTICĂ
1
2
3
4
5
Familiarizarea cu cerinţele programelor şcolare centrate pe competenţe
Aplicarea adecvată a instrumentelor de proiectare didactică
Valorificarea mijloacelor digitale în proiectarea didactică
Dezvoltarea capacităţii de proiectare a activităţii didactice în concordanţă cu criteriile curriculumului naţional şi cu particularităţile clasei
Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe
Organizarea şi animarea situaţiilor de învăţare (față în față/on-line)
Realizarea unei proiectări moderne pe bază de proiecte tematice
Înnoirea conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului (dar şi din domenii adiacente)
DIDACTICA PREDĂRII *
1
2
3
4
5
Organizarea şi animarea situaţiilor de învăţare (față în față/on-line)
Gestionarea progresului şcolar
Implicarea elevilor în învăţare şi aplicare
Conceperea şi perfecţionarea mijloacelor de diferenţiere
Capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică în predarea disciplinei
Utilizarea resurselor educaționale deschise
Dirijarea activităţii practice, cognitive a elevilor (organizare, monitorizare, evaluare)
Familiarizarea cu curriculumul şcolar şi materialele suport din programul „A doua şansă”, învăţământ primar şi secundar (pentru educaţia de bază)
Cunoaşterea rolului opţionalului în procesul formativ, conceperea unui opţional
PSIHOPEDAGOGIE *
1
2
3
4
5
Actualizarea, îmbogăţirea şi diversificarea cunoştinţelor de psihologie şi pedagogie necesare desfăşurării activităţii didactice
Recunoaşterea însemnătăţii deosebite pe care o are această nouă orientare privind abordarea copilului supradotat în sistemul educaţional
Recunoaşterea particularităţilor elevului cu aptitudini înalte
Însuşirea de abilităţi speciale de cunoaştere şi identificare a elevilor supradotaţi
Identificarea alternativelor de instruire pentru elevii cu abilitaţi deosebite
Educaţie pentru elevii în situaţie de risc, pentru cei cu dizabilităţi sau cu cerințe educaționale speciale
EVALUARE *
1
2
3
4
5
Aplicarea unor metode de evaluare pentru măsurarea corectă a performanţelor atinse în acţiunile educative cu elevi şi de către elevi
Utilizarea aplicațiilor și a platformelor educaționale pentru evaluarea elevilor
Gestionarea progresului şcolar
Utilizarea de tehnici şi metode de evaluare specifice în cadrul programului „A doua şansă”
Elaborarea itemilor pentru evaluarea pe parcurs și evaluarea sumativă
STRATEGIE DIDACTICĂ *
1
2
3
4
5
Folosirea metodelor interactive de predare-învăţare
Aplicarea metodelor de învățare pregătindu-i  pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie
Valorificarea mijloacelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare
Formularea cerințelor pentru elevi (acţiunile indicate sau ordonate elevilor, acţiunile recomandate, dezirabile)
Identificarea principiilor care stau la baza elaborării materialelor suport şi a modului în care principiile sunt aplicate în cadrul ghidurilor
Demonstrarea capacităţii de a aplica strategii şi metode de învăţare adaptate nevoilor programului şi specifice adulţilor
Adaptarea  demersului educațional la nevoile cursanţilor („A doua şansă”) şi identificarea modalităţii de aplicare a curriculumului atât în cadrul programului, cât şi în afara acestuia
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL *
1
2
3
4
5
Managementul clasei de elevi  în raport cu sarcinile instruirii şi stabilirea responsabilităţii în grup
Gestionarea situaţiilor de criză
Munca în echipă
Participarea la conducerea şcolii
Asumarea sarcinilor alături de echipa managerială
MANAGEMENTUL DE PROIECT *
1
2
3
4
5
Clarificarea conceptelor specifice proiectelor
Dobândirea unor deprinderi  necesare elaborării și implementării  proiectelor
Familiarizarea cu domeniul managementului de proiect
Elaborarea proiectului CDI, integrarea lui în proiectul de dezvoltare instituțională
Elaborarea PDI/ PAS și a planurilor operaționale, monitorizarea implementării acestora și întocmirea planurilor de îmbunătățire
PARTENERIAT EDUCAȚIONAL *
1
2
3
4
5
Parteneriatul cu familia (Informarea şi implicarea părinţilor în viața școlii)
Parteneriat cu instituțiile de ordine publică, unitățile sanitare, biserica, agenții economici, ONG-urile, instituţiile de cultură, universităţile, bibliotecile, muzeele, centrele de cultură
Parteneriat educațional cu alte instituții de învățământ
Relații parteneriale în proiecte cu participare internațională
EVALUAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI *
1
2
3
4
5
Dezvoltarea competenţelor de diagnoză, autoevaluare și evaluare a mediului instituţional
Elaborarea şi implementarea de strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii în educaţie
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de elaborare a instrumentelor de evaluare în mediul on-line
Dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor eficiente de evaluare a calităţii în managementul şcolar
Implementarea sistemului  intern de control managerial
RELAŢII SOCIALE *
1
2
3
4
5
Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale
Competenţe pentru îndeplinirea eficientă a rolului social al cadrului didactic
ETICA PROFESIONALĂ ȘI EDUCAȚIA ANTICORUPȚIE *
1
2
3
4
5
Asumarea răspunderii  în munca de educator
Cooperarea, dezvoltarea unui climat de colaborare și respect al valorii
Conduită profesională etică  prin: pasiune, obiectivitate şi dreptate, optimism, răbdare, responsabilitate şi corectitudine, înţelegere, seriozitate, punctualitate, dragoste profesională faţă de cei pe care  îi educăm
Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţiei şi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social
Stimularea conduitelor de exprimare directă a opiniei critice și autocritice, dezvoltarea simțului dreptății, echității, a datoriei și răspunderii
Asigurarea unui climat socio-afectiv stimulativ și de încurajare (tipuri de influenţe ale profesorului în sfera personalităţii elevului)
EDUCAŢIA PENTRU ARTĂ *
1
2
3
4
5
Conştientizarea rolului şi locului educaţiei plastice, dezvoltarea sensibilităţii artistice şi a gustului estetic
Perfecţionarea cunoştinţelor metodice de predarea educaţiei plastice, familiarizarea cu noi tehnici de lucru, realizarea unor compoziţii plastice cu diferite teme şi tehnici
Utilizarea platformelor educaționale în predarea-învățarea educației plastice
Valorificarea talentului artistic în organizarea și realizarea activităților de instruire nonformală