Inscripció Packs Campus i Packs Campus + Cursos Intesius
Per tramitar la sol·licitud d'inscripció als Packs Campus Estiu 2021 i Packs Campus + Cursos Intensius organitzat pel CEM el Turó i l'Ajuntament de la Llagosta de forma correcta, cal emplenar totes les dades d'aquest formulari.
1. Dades del Nen/a
Nom i Cognoms (inscrit) *
Data de Naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça *
Domicili i Població
Escola i Curs *
2 . Telèfons de Contacte (en cas d'emergència)
Indicar per ordre de trucada, el Nº Telèfon, el Nom de la persona de contacte i el Parentiu (pare, mare, avi/a, tiet/a, ...).
Telèfon de Contacte 1 *
Telèfon de Contacte 2 *
Telèfon de Contacte 3
Telèfon de Contacte 4
3. Modalitats de Campus i Preus
4. Packs
Cal seleccionar en cada setmana la Modalitat de Campus al qual s'inscriu el/la nen/a.
Pack 4 setmanes - del 28.06 al 23.07
Acollida Pack 4 setmanes - del 28.06 al 23.07
Pack 4 setmanes - del 05.07 al 30.07
Acollida Pack 4 setmanes - del 05.07 al 30.07
Pack 4 setmanes Campus + Intensius BRESSOL (de 3 a 5 anys) - del 28.06 al 23.07
Pack 4 setmanes Campus + Intensius INFANTIL (de 3 a 5 anys) - del 28.06 al 23.07
Pack 2 setmanes - del 30.08 al 10.09
Observacions
5. Import Total - Torns Seleccionats *
A continuació indica l'import corresponent al preu de les setmanes i modalitats de Campus d'Estiu seleccionat (i pren nota ja que et servirá per poder fer la transferència al final del procés).
6. Fitxa Sanitària
Té al·lèrgies? *
Quines? *
Segueix algun tractament mèdic específic? *
Quin? *
Està al corrent de totes les vacunacions? *
Quines li falten? *
7. Protecció de Dades *
El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular GESTIÓ MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L., i el qual es troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió les inscripcions amb dades mèdiques, el desenvolupament de les activitats del campus d’estiu, dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions sobre les activitats i serveis del Complex Esportiu Municipal de la Llagosta “El Turó”. Legitimació: Consentiment exprés del pare/mare/tutor per tractar les dades dels menors. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional al web www.cemelturo.com que pot exercir en el domicili de GESTIÓ MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L. situat en Pl. Antoni Baquè Nº1, 08120, la Llagosta, BARCELONA o bé enviant un correu electrònic a info@cemelturo.com
8. Autorització *
Autoritzo al responsable del CAMPUS d'ESTIU 2021, que organitza l'empresa GESTIÓ MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L. amb la col·laboració de l'Ajuntament de La Llagosta des del 28 de juny fins al 10 de setembre de 2021, a prendre qualsevol decisió medico-quirúrgica d'urgència en vers al meu fill / a la meva filla sempre sota la responsabilitat del facultatiu pertinent.
9. Autorització Sortides *
Autoritzo al meu fill / a la meva filla a realitzar les sortides programades dins de les activitats del CAMPUS d’ESTIU 2021.
10. Autorizació Drets d'Imatge *
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i està regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Direcció del COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL EL TURÓ demanar el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar les imatges en les quals apareguin els seus fills/es i hi siguin clarament identificables en els espais de comunicació i difusió de la instal·lació instal·lats a tal efecte, incloent-hi els espais web i les xarxes socials, amb la finalitat d’informar i fer difusió de les activitats organitzades pel centre. L’esmentat consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. A partir de l’acceptació del present formulari vostè autoritza expressament la publicació de les imatges amb les finalitats que s’especifiquen.
11. Autoritzats Recollida
Autoritzo a les següents persones a recollir al meu fill / a la meva filla del CAMPUS D’ESTIU 2021 organitzat per l'Ajuntament de la Llagosta i el CEM el Turó.
Autoritzat 1 *
Indicar nom, cognoms i DNI.
Autoritzat 2
Indicar nom, cognoms i DNI.
Autoritzat 3
Indicar nom, cognoms i DNI.
Autoritzat 4
Indicar nom, cognoms i DNI.
12. Autorització a Marxar Sol/a *
Autoritzo al meu fill / a la meva filla a marxar sol/a. Si en el punt 11 has indicat el nom de persones autoritzades, sempre prevaldrà que marxi sol/a.
13. Documentació *
Per formalitzar aquesta inscripció, en el moment que es produeixi l'obertura del centre, és obligatori presentar la següent documentació: (1) 2 fotografies mida carnet, (2) fotocòpia targeta sanitària o mútua, (3) fotocòpia carnet de vacunació i (4) declaració responsable (descarregar a www.cemelturo.com > Activitats Infantils > Campus Estiu'21 ).
14. Formalització de la Inscripció *
Per formalitzar la inscripció, un cop procedeixis a enviar aquest formulari, hauràs de procedir a realitzar el pagament de l'import total corresponent a les setmanes i modalitats seleccionades (vegeu punt 5) mitjançant transferència bancària al número de compte ES44 0081 0039 8400 0128 1830, indicant NOM I COGNOMS del nen/a. Un cop efectuada la transferència, cal enviar el comprovant de la transferència a info@cemelturo.com, moment en el qual es farà efectiva la reserva de plaça. Les inscripcions es faran per rigorós ordre d'arribada.
16. Persona que formalitza la inscripció
Mare/Pare/Tutor Legal *
Nom i Cognoms *
(mare/pare/tutor legal)
DNI *
(mare/pare/tutor legal)
Correu Electrònic *
(mare/pare/tutor legal)
Telèfon *
(mare/pare/tutor legal)
Avís!
Us recomanem omplir el formulari com més aviat millor i enviar el justificant de transferència un cop realitzada.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy