แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการรับบริการของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ
ตอนที่ 2 ลักษณะงานที่เคยรับบริการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลักษณะงานที่เคยรับบริการ
Required
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ (เลือกช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การให้บริการมีความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การให้บริการมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การติดตามและการค้นหาข้อมูล สะดวก รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
5. ให้บริการด้วยความสุภาพและเต็มใจบริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. บุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำและสามารถแก้ไขปัญหาได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน การจัดพื้นที่ให้บริการมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. มีข้อมูลบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีเอกสารแผ่นพับที่สามารถศึกษาข้อมูลได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านคุณภาพการให้บริการ
13. มีการให้บริการด้วยความเร็ว โปร่งใสและถูกต้อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. มีทางเลือกในการบริการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ / ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ เป็นต้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. มีความพึงพอใจและประทับใจในการบริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (เลือกช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด)
การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ
1. การให้บริการสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
4. ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. สถานที่ของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการขอรับบริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms