แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการรับบริการของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ *
ตอนที่ 2 ลักษณะงานที่เคยรับบริการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลักษณะงานที่เคยรับบริการ *
Required
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ (เลือกช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การให้บริการมีความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การให้บริการมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การติดตามและการค้นหาข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
5. ให้บริการด้วยความสุภาพและเต็มใจบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. บุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน การจัดพื้นที่ให้บริการมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. มีเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน สามารถศึกษาข้อมูลได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านคุณภาพการให้บริการ
13. มีการให้บริการด้วยความเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. มีทางเลือกในการบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อออนไลน์ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. มีความพึงพอใจและประทับใจในการบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (เลือกช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด)
การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ
1. การให้บริการสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
4. ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. สถานที่ของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการขอรับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service