แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบสำรวจผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.library.mju.ac.th/) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบคำถาม โดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.รูปแบบการแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
  2.เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  3.ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
  4.การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  5.มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
  6.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ   
  7.ข้อมูลเชื่อมโยงถูกต้องตรงตาม Link
  8.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
  Please enter one response per row
  This is a required question