Sekcje dziecięce / młodzieżowe
Regulamin sekcji wspinaczkowej CW FIORD
§1 Przepisy ogólne
1. Założycielem sekcji wspinaczkowej jest Centrum Wspinaczkowe FIORD.
2. Sekcja wspinaczkowa funkcjonuje na podstawie niniejszego regulaminu.
3. Każdy rodzic uczestnika niepełnoletniego oraz osoba biorąca udział w zajęciach
zobowiązana jest do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Wspinanie to sport niebezpieczny. Jeśli nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa i poleceń
instruktora/operatora, stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia dla siebie, innych osób
wspinających się lub osób postronnych.

§2 Warunki przyjęcia do sekcji wspinaczkowej
1. Członkami sekcji mogą być dzieci od lat 5. Po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu.
2. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, kierownik sekcji ma prawo przeprowadzić testy
sprawności i umiejętności, które zadecydują o dalszym członkostwie w sekcji.
3. Osoby chcące wstąpić do sekcji, nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów
i dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego
powodu wypadki i konsekwencje prawne spada na zawodników lub ich prawnych
opiekunów.
4. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.

§3 Zasady działania oraz opłaty
1. Sekcja służy promowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie wspinaczki
sportowej.
2. CW FIORD zastrzega sobie możliwość odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn
niezależnych od siebie.
3. Do szczegółowego zakresu działań sekcji należy:
a. prowadzenie rekrutacji,
b. szkolenie dzieci, młodzieży,
c. organizowanie zajęć wyjazdowych na innych obiektach zamkniętych i w terenie,
d. organizowanie zawodów,
e. reprezentowanie CW FIORD poprzez udział w zawodach powiatowych,
regionalnych, ogólnopolskich i innych.
4. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do opłacenia miesięcznej składki sekcyjnej w
wysokości:

a. 130 zł (150 zł przy wypożyczeniu butów wspinaczkowych) za zajęcia raz w tygodniu dla jednej z grup :
*poniedziałek - 16.30 - 18.00 - sekcja dla dzieci początkujących w wieku 9-13 lat
*wtorek - 16.30 - 18.00 - sekcja dla dzieci początkujących w wieku 5-8 lat
*środa - 17.00 - 18.30 - sekcja dla młodzieży początkującej w wieku 14-19 lat
*czwartek - 16.30 - 18.00 - sekcja dla dzieci początkujących w wieku 5-8 lat
*piątek - 16.30 - 18.00 - sekcja dla dzieci początkujących w wieku 9-13 lat
*sobota - 10.00 - 11.30 - sekcja dla dzieci początkujących w wieku 5-8 lat
*sobota - 11.30 - 13.00 - sekcja dla dzieci początkujących w wieku 9-13 lat

b. 220 zł (260 zł przy wypożyczeniu butów wspinaczkowych) za zajęcia dwa razy w tygodniu dla grupy :
*poniedziałek i piątek - 18.00 - 20,00 - sekcja dla dzieci średnio zaawansowanych w wieku 8-11 lat

c. 200 zł (240 zł przy wypożyczeniu butów wspinaczkowych) za zajęcia dwa razy w tygodniu dla grupy :
*wtorek i czwartek - 18.00 - 20,00 - sekcja dla dzieci średnio zaawansowanych w wieku 12-14 lat

do 10 dnia każdego miesiąca w okresie od wstąpienia do sekcji do ostatniego miesiąca roku
szkolnego – czerwca.
5. Wysokość składki nie jest dostosowana do ilości zajęć w miesiącu , jest jednakowa w ciągu
roku szkolnego.
6. Nieterminowe regulowanie składki miesięcznej może skutkować niedopuszczeniem do zajęć
lub wydaleniem z sekcji.
7. Nieobecność na jednych zajęciach nie zwalnia z obowiązku dokonania opłat. W przypadku
dłuższej nieobecności o wysokości składki decyduje CW FIORD


§4 Organizacja zajęć wspinaczkowych
1. Treningi są prowadzone cały rok, wyłączając okres wakacyjny (lipiec-sierpień), ferii
zimowych, ferii świątecznych i wielkanocnych.
2. Zajęcia są prowadzone w grupach od 6 do 12 osób.
3. Istnieją dwa rodzaje grup:
a. początkująca – dla dzieci i młodzieży, która chciałaby rozpocząć regularne treningi z zakresu wspinaczki oraz dla uczestników nie będących reprezentantami CW FIORD w zawodach towarzyskich, pucharu Polski i zawodów międzynarodowych,
b. średnio zaawansowana – dla dzieci, które uczestniczyły już w sekcji wspinaczkowej oraz dla uczestników przygotowujących się do zawodów towarzyskich, pucharu Polski i zawodów międzynarodowych.
4. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 1,5h (grupa średnio zaawansowana po 2h).
Wspinacze na 10 minut przed rozpoczęciem treningu zgłaszają się do trenera przygotowani
do zajęć (przebrani w strój sportowy, buty halowe oraz buty przystosowane do wspinania).
5. W trakcie zajęć ćwiczący przestrzega dyscypliny, słucha i wykonuje polecenia instruktora,
szanuje powierzony mu sprzęt.
6. Nie wykonywanie poleceń, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie
i innych będą skutkowały usunięciem z zajęć, a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach
usunięciem z sekcji.
7. Zawodnicy lub ich opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia instruktorowi złego
samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas zajęć, zawodów,
obozów.
8. Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia instruktorowi nieobecności na zajęciach z
jednodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku będziemy starać się zorganizować
możliwość „odrobienia” zajęć. W przypadku braku zgłoszenia zajęcia te przepadają.
Zgłoszenie nieobecności na zajęciach następuje drogą SMS’ową na numer 502 387 000
(recepcja CW Fiord) lub 504 232 620 (kierownik sekcji Wojomir Gierańczyk)
9. Podczas trwania zajęć opiekunowie nie mogą zwracać uwagi instruktorowi oraz swojemu
dziecku. Wszelkie uwagi należy składać przed lub po zajęciach.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku dla celów sponsorskich oraz promocyjnych sekcji za pomocą
środków masowego przekazu.

§5 Wystąpienie z sekcji
1. Warunkiem wystąpienia z sekcji jest poinformowanie instruktora oraz uregulowanie
miesięcznych składek sekcyjnych i skutkuje na koniec miesiąca następującego po miesiącu ,
w którym następuje zgłoszenie. Opiekun jest zobowiązany uiścić opłatę za miesiąc
następujący po miesiącu, w którym zostało zgłoszone wystąpienie z sekcji. Sytuacją
zwalniającą z tego obowiązku jest przyprowadzenie nowego członka sekcji w zamian za
swoje dziecko.

*W celu rezerwacji miejsca prosimy o jak najszybszą opłatę za daną sekcję na numer konta :

04 1950 0001 2006 0049 9192 0003

w tytule proszę wpisać "Imię i Nazwisko dziecka, dzień i godzinę zajęć" np. Jan Kowalski poniedziałek 16.30

Imię i Nazwisko (dziecka) *
Wiek (dziecka) *
Numer telefonu (opiekuna) *
Wybór sekcji *
Uwagi
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem sekcji dziecięcych i zgłosiłem/am swoje dziecko na odpowiednią sekcję *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celu zapisania dziecka na sekcję wspinaczkową w CW FIORD przez Fiord Centrum Wspinaczkowe Sp. z o.o. z siedzibą w : 96-513 Nowa Sucha, Zakrzew 47, która jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zapisanie dziecka na sekcję wspinaczkową w CW Fiord. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy