แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบ มคอ. Online ประจำปีการศึกษา 2557
สังกัดคณะ *
Required
ประเภทบุคลากร *
Required
คุณวุฒิการศึกษา *
Required
ตำแหน่งทางวิชาการ *
Required
1.ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3. การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล)
ควรปรับปรุง
ดีมาก
Clear selection
4.ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
5.ระบบฐานข้อมูลฯช่วยทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
6.ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
7.ระบบฐานข้อมูลฯ อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
8.ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลฯ ในการกำกับการดำเนินงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
9.ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
10.เอกสาร/คู่มือ การให้ความรู้ ในการใช้งานระบบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
11.มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
12.การให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ ผู้ดูแลระบบ *
น้อย
มากที่สุด
13. ระบบที่ใช้ในปัจจุบันควรปรับปรุงในระดับใด *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
14. ปัญหาทางเทคนิค/การใช้งาน/การให้บริการ
15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/แนวทางการปรับปรุง/สิ่งที่คาดหวัง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy