แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต ๒
แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมทางไกล การประชุมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ตำแหน่ง *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด
ด้านการบริหารจัดการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
2.ระบบการลงทะเบียนการใช้ห้องสมุด
3. ระยะเวลาในการเปิด-ปิดให้บริการห้องสมุด
4. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ยุวบรรณารักษ์
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านมีความเหมาะสม
6. หนังสือทีมีในห้องสมุดความเหมาะสม
7. การให้บริการของยุวบรรณารักษ์
สิ่งที่คาดหวังในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.หนองคาย เขต 2. Report Abuse