Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky 2015 - 2022 (pre občanov)

  Captionless Image

  Vážení občania,

  dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Je to významný strategický dokument, v ktorom sa budeme usilovať stanoviť správne smerovanie ďalšieho rozvoja obce. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.

  Osobné informácie:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  A. Obec ako miesto bývania:

  Život je kľudnejší a pokojnejší ako v meste
  Ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste
  Blízky kontakt s prírodou
  Vlastníctvo domu, záhrady prípadne hospodárstva
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Málo pracovných príležitostí
  Zlé možnosti nákupu a využívania služieb
  Málo možností na sebarealizáciu
  Za všetkým treba ďaleko dochádzať
  Please enter one response per row
  This is a required question

  B. Obec a základné životné potreby:

  Kvalita zotavovacích aktivít
  Stav miestnych komunikácií
  Stav chodníkov
  Stav verejnej zelene
  Dostupnosť (časová, priestorová)
  Vybavenosť verejným vodovodom
  Vybavenie obce verejnou kanalizáciou
  Vybavenie obce elektrinou
  Vybavenie obce plynom
  Požiarna ochrana
  Zdravotné stredisko
  Všeobecná zdravotnícka starostlivosť
  Kvalita výučby základných škôl
  Množstvo kultúrnych podujatí
  Možnosti športového vyžitia
  So stavom športových zariadení
  So stavom kultúrnych zariadení
  So stavom školských zariadení
  So stavom sociálnych zariadení
  So stavom ďalších zariadení občianskej vybavenosti
  Dom smútku
  Knižnice
  Dostupnosť verejného internetu
  Pokrytie signálom mobilných sietí
  Please enter one response per row

  C. Obec a práca:

  Pre mužov
  Pre ženy
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  D. Obec ako sociálny priestor:

  This is a required question

  E. Obec a jej rozvoj:

  Prírodné bohatstvo 
  Stav historických a kultúrnych pamiatok
  Zachovávanie tradícií
  Zachovávanie ľudových remesiel
  Kultúrne podujatia
  Služby pre turistov
  Verejné priestranstvá
  Čisté životné prostredie
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Vytvorenie nových pracovných príležitostí
  Vylepšenie nákupných možností
  Výstavba domov, bytov
  Zlepšenie kvality životného prostredia
  Vytvorenie zariadení pre oddych a voľný čas, (napr. športoviská, detské ihriská a pod.)
  Oprava ciest a komunikácií
  Výstavba nových komunikácií 
  Postarať s o prácu pre mladých
  Postarať o starších obyvateľov obce
  Vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu
  Vytvoriť podmienky pre podnikateľov
  Zlepšiť zdravotnícku starostlivosť
  Zlepšiť kvalitu komunálnych služieb
  Zlepšiť podmienky predškolskej výchovy
  Zlepšiť podmienky školskej výchovy
  Zlepšiť podmienky mimoškolskej výchovy
  Zlepšiť dopravnú dostupnosť obce
  Zlepšiť celkový vzhľad obce
  Rozšíriť ponuku služieb v obci
  Rozvoj cestovného ruchu
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question