แบบการตรวจราชการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)
คำชี้แจง
1. แบบการตรวจราชการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาฉบับนี้ คู่กับเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาปีพ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. แบบการตรวจราชการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาฉบับนี้ เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วยภาระงาน 8 ภาระงาน ได้เเก่
1)งานแผนงานการประกันคุณภาพ
2)งานวิชาการ
3)งานกิจการนักเรียน
4)งานบุคคล
5) งานธุรการ
6) งานการเงินและพัสดุ
7)งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
8) งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
3. แบบการตรวจราชการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาฉบับนี้ในแต่ละตัวชี้วัดจะมีเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดเป็นค่าตัวเลข 5 ระดับโดยในแต่ละระดับจะมีความหมายดังนี้
5 หมายถึงโรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 5
4 หมายถึงโรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 4
3 หมายถึงโรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 3
2 หมายถึงโรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 2
1 หมายถึงโรงเรียนมีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 1
4. การให้ระดับคุณภาพในแบบการตรวจราชการมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาฉบับนี้ ให้ผู้บริหารประเมินโรงเรียนตัวเองว่าควรได้แต่อันดับคุณภาพได้ ทำเครื่องหมาย ลงในระดับคุณภาพนั้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร. Report Abuse - Terms of Service