BOARD Essentials Program รุ่นที่ 5
"Board Essentials Program (BEP)"  รุ่นที่ 5   หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ การเป็นกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

              มีวัตถุประสงค์ให้ทราบภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกด้านและให้เข้าใจถึงหลักการกำกับดูแลกิจการ  เพื่อเสริมสร้างประสิทฺธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในแต่ละด้าน ทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการและผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์การมหาชน,องค์กรการกับดูแล Regulators, คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน, บริษัทมหาชน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 25 ท่าน     

  • Skill : เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำหน้าที่กรรมการ

  • Experience : เเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ไปสู่การปฏิบัติจริง

  • Network : สร้างพลังเครือข่ายของกรรมการ

อบรมระหว่างวันที่  6 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม  2567
อบรมทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 9.00 - 16.30 น.


หรือ รับสมัครถึง  - 4 มิถุนายน 2567 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    : ฝ่ายฝึกอบรม
คุณณราภรณ์ บุญสอน (อีฟ)  โทร  064 242 6453
คุณนงนภัส  อินทร์บัว (เอ๋)  โทร   086-303 2590
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย, นาง, นางสาว, ยศ
1.2 ชื่อเล่น *
1.3 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) (Dr./Mr./Mrs./Ms.)
1.4 วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด
MM
/
DD
/
YYYY
1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน
1.6 เบอร์โทรศัพท์ *
1.7 ID Line
1.8 อีเมล์ *
1.9 ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ
ท่านแพ้/ไม่รับประทานอาหารชนิดใด (เหตุผลทางศาสนา/สุขภาพ)
2. ข้อมูลการทำงาน
2.1 ตำแหน่งปัจจุบัน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
2.2 หน่วยงาน / บริษัท (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
2.3 ที่อยู่หน่วยงาน (โปรดระบุให้ชัดเจน)
2.4 ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
3.1 ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร และหลักสูตรอื่นๆ              
3.1 ท่านเคยอบรมกับ IRDP หรือไม่              
Clear selection
3.2 โปรดระบุชื่อหลักสูตรที่ท่ายเคยเข้าอบรมกับ IRDP
4. ข้อมูลผู้ประสานงาน / เลขานุการ
4.1 ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง 
4.2 ระบุตำแหน่ง 
4.3 โทรศัพท์ *
4.4 E-mail *
5. ข้อมูลในการออกใบเสร็จ
5.1 ออกใบเสร็จในนาม (โปรดระบุที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ชัดเจน)
6.2 จัดส่งใบเสร็จถึง (โปรดระบุชื่อผู้รับ+ที่อยู่)
ท่านต้องการ Invoice หรือไม่
Clear selection
*** มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000285042  มีสถานะเป็นองค์การหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ 807 จึงได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ***
1. การสมัครเข้าร่วมโครงการจะมีผลสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการตอบรับจาก IRDP และท่านชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
2. ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร 99,000 บาท

หมายเหตุ:
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการอบรม
        มิฉะนั้นทางหลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกำหนดการได้ตามความเหมาะสม

 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพการเป็นกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
BOARD Essentials Program : BEP รุ่นที่ 5 และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และถ้าได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ข้าพเจ้าสามารถเข้ารับการฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร และจะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันกับหลักสูตร BOARD Essentials Program : BEP รุ่นที่ 5  *และยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตรอบรม*

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy