แบบประเมินโครงการ "พี่ติวน้อง เฟส 2"
แคลคูลัสมูลฐาน (252111) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแสงเทียน ชั้น 1 อาครแสงเทียน สำนักหอสมุด โดยอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นและคณะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คณะ
ท่านทราบการจัดโครงการ "พี่ติวน้อง เฟส2" จากช่องทางใด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อโครงการ "พี่ติวน้อง เฟส 2"
ด้านเนื้อหาและการจัดการ
5
4
3
2
1
1. เนื้อหาตรงกับความต้องการแลความสนใจของผู้เรียน
2. การจัดลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม
3. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการติว
4. เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม
ด้านวิทยากร/ผู้สอน
5
4
3
2
1
6. มีขั้นตอนในการสอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
7. สร้างบรรยากาศในการติวที่เป็นกันเอง
8. มีเทคนิคและวิธีการติวที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนและเข้าใจง่าย
9. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น
10. อธิบายและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน
ด้านความรู้ความเข้าใจ
5
4
3
2
1
11. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "ก่อน" การอบรม
12. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "หลัง" การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้
5
4
3
2
1
13. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
14. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดโครงการติวในครั้งต่อไป
Your answer
3.2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms