แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
1. แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อผู้เข้ารับบริการ อบต.เกาะตาเลี้ยง

2. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. ให้กดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
5 = มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 = มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 = มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 = มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 = มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย. Report Abuse