แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง : 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เพื่อนำข้อมูล
ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาทต่อไป โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่อง  ซึ่งตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ *
Required
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด *
Required
3. ตำแหน่ง *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อคำถามต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพียงใด
และทำเครื่องหมายงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
2.1 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ
1. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่หลากหลาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. การนิเทศติดตามและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการบริหารงบประมาณ
1. การให้บริการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านสวัสดิการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การจัดสรรงบประมาณและการโอนเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา ด้านการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความรู้แก่สถานศึกษา ด้านการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้แก่สถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การตรวจสอบ ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. การจัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปี อย่างเป็นระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การดำเนินงานด้านบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้บริหาร หรือครูมืออาชีพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการบริหารทั่วไป
1. การจัดระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการรับส่งหนังสือราชการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษา และสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การใช้เครือข่ายและศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ในการบริหารจัดการและการประสานงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ได้อย่างทั่วถึง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การให้ความรู้ ด้านการจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. การรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร และสถาบันสังคมอื่นในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านข้อมูลข่าวสาร
1. ผู้ให้บริการมีความมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจาสุภาพและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจในการบริการ
2. ลำดับขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ระยะเวลารวดเร็ว และบริการด้วยความเสมอภาค
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ (ไม่รับสิ่งตอบแทนหรือไม่รับสินบน)
4. การมีประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และการแนะนำการให้บริการ
5. ป้าย/สัญลักษณ์/ข้อความประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
6. เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความสวยงาม และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
7. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม Chat Online (Line, Facebook) เป็นต้น *
8. ความเพียงพอ ความพร้อม และความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องใช้สำนักงาน *
9. จัดที่พักสำหรับผู้มาติดต่อ ได้เพียงพอ และเหมาะสม
10. ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามของสถานที่ให้บริการในภาพรวม *
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy