การประเมินผลเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(IT)
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบุคลากรภาครัฐบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
Email address *
ชื่อ-สกุล *
ฝ่าย/กลุ่มงาน
การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อม โยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ได้มากน้อยเพียงใด
การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดี ด้านดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ อธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Inter-Operability Framework) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ (De-Siloed) กระบวนงานและข้อมูลที่แยกส่วน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำสถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มากน้อยเพียงใด
การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service Level Agreement; SLA) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service Integration) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ประเมินความเสี่ยงดิจิทัลในกระบวนการทำงาน (Digital Risk Assessment in Business Process) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดการความเสี่ยงดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ประเมินความเป็นไปได้ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ ทำงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ เสนอร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มากน้อยเพียงใด
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง ได้มากน้อยเพียงใด
การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (AS IS) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (TO BE) ได้มากน้อยเพียงใด
การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ควบคุมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร ได้มากน้อยเพียงใด
การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรขององค์กร ได้มากน้อยเพียงใด
 การพัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดการความมั่นคงปลอดภัย ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ พัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ได้มากน้อยเพียงใด
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดเตรียมหลักปฏิบัติทื่ดีเพื่อสร้าง ธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินข้อมูล (Data Governance) ได้มากน้อยเพียงใด
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ พลวัตรปรับต่อเนื่อง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำซอฟต์แวร์ ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ ได้มากน้อยเพียงใด
การกำหนดกรอบการให้ บริการแบบเชื่อมโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ พลวัตรปรับต่อเนื่อง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำซอฟต์แวร์ ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ ได้มากน้อยเพียงใด
การกำหนดกรอบการให้ บริการแบบเชื่อมโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ระบุประเด็นปัญหา และผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการให้บริการแบบแยกส่วน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง ได้มากน้อยเพียงใด
การวางกลยุทธ์การให้ บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ จัดทำแผนที่นำทางบริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการให้บริการแบบเชื่อมโยง ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ได้มากน้อยเพียงใด
การออกแบบนวัตกรรมบริการ *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ เข้าใจและอธิบายประสบการณ์ของผู้ใช้บริการได้ตลอดกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยง (User Experience and User Journey) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์ของการให้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ สร้าง Service Blueprint สำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน ได้มากน้อยเพียงใด
การสร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ออกแบบกระบวนการทำงานของบริการดิจิทัล (Process Design) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ออกแบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการ (Information Design) ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ออกแบบองค์กรสำหรับการให้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ด้วยเทคนิคพลวัตรปรับต่อเนื่อง ได้มากน้อยเพียงใด
 การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ ถอดองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ได้มากน้อยเพียงใด
 การบริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการทำงานดิจิทัล *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ กำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพของการให้บริการดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ รวบรวมผลลัพธ์ของจุดให้บริการย่อยต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
คุณสามารถ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด
 การกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน *
ไม่ทราบ
ไม่มี
มีน้อย
มี
มีมาก
คุณสามารถ วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล ได้มากน้อยเพียงใด