แบบฟอร์มร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คำชี้แจง แบบฟอร์มร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ คือปัญหาหรือสิ่งที่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับผลกระทบจากการกระทำของบุคคลในคณะฯ หรือในมหาวิทยาลัยหรือในการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เรื่องร้องเรียนนั้นเกิดการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ขอให้ผู้ร้องเรียนเขียนเรื่องที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดแจ้ง โดยไม่ต้องระบุชื่อ-สกุลให้ทราบ
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question