ขอความคิดเห็น ประกอบการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2)

แสดงความคิดเห็นภายใน วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
    This is a required question