แบบสอบถามการจัดการศึกษาด้วย DLTV
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้ สพป.เชียงราย เขต 4 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านสื่อเทคโนโลยี (DLIT) ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจตามสภาพจริง รวมทั้งข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกันต่อไป
โรงเรียน *
Your answer
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ลักษณะใด
2. ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างไร
3. วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของครูผู้สอน เป็นลักษณะใด
4. ครูต้นทางช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างไร
5. บุคลากรในสถานศึกษามีการเข้าเว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างไร
6. จากการรับชมถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ครูผู้สอนดำเนินการอย่างไร
7. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา
8. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระใด (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระ)
9. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
10. ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถาม, เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service