แบบบันทึกการนิเทศการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
Website
Your answer
E-mail
Your answer
ผู้รับผิดชอบงาน DLIT *
Required
มาตรฐานที่ 1 ด้านนโยบายการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
*
0
1
2
3
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
มาตรฐานที่ 2 ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง
*
0
1
2
3
ตัวชี้วัดที่ 1 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดระบบการสนับสนุนการการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการนิเทศติดตาม และประเมินผล
*
0
1
2
3
ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 2 การประเมินผลและปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 3 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
สรุปผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา *
อยู่ในระดับ
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
Your answer
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
Your answer
3. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
4. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ DLIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
5. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ DLTV ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
ชื่อผู้นิเทศ *
Your answer
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 ได้ระดับ 0
ปฏิบัติได้ตามข้อ 2 ได้ระดับ 1
ปฏิบัติได้ตามข้อ 3 ได้ระดับ 2
ปฏิบัติได้ตามข้อ 4 ได้ระดับ 3

สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ได้คะแนน 0 - 5 หมายถึง อยู่ในระดับ ปรับปรุง
ได้คะแนน 6 - 10 หมายถึง อยู่ในระดับ พอใช้
ได้คะแนน 11 -15 หมายถึง อยู่ในระดับ ดี
ได้คะแนน 16 - 21 หมายถึง อยู่ในระดับ ดีมาก

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms