แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบบัญชี 3 มิติ)กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบบัญชี 3 มิติ) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบบัญชี 3 มิติ) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระรูปแบบการใช้งาน, ด้านระบบความปลอดภัย, ด้านการให้บริการ และด้านความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ ลักษณะ คำถามเป็นแบบสเกลการให้คะแนน ประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งในแบบสอบถามส่วนที่ 2 นั้น มีการกำหนดค่าคะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ด้วยดี มา ณ โอกาสนี้กองนโยบายและแผน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse