แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการซ่อมบำรุงของงานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการการขอใช้บริการด้านการซ่อมบำรุงของงานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ จะขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 : สถานภาพของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 ลักษณะงานที่ขอใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : รายชื่อช่างเทคนิค
ส่วนที่ 3 : การประเมินโดยผู้รับบริการ(โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเห็นชอบของท่านมากที่สุด) เกณฑ์คะแนนการประเมิน 5 = ดีมาก , 4= ดี 3 = ปานกลาง , 2= น้อย , 1 = น้อยที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรับผิดชอบในหน้าที่
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
การดูแล เอาใจใส่และการมีจิตสำนึกในการ
ความมีมนุษยสัมพันธ์
ให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา
คุณภาพของงานที่ได้รับ
ความประทับใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 4 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service