แบบสอบถามเรื่อง การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำจำกัดความ Mobile Telepresence Robotics (MTR) คือ หุ่นยนต์ Double Robotics ที่ใช้ไอแพดเป็นตัวสั่งการและควบคุม โดยผู้ใช้สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทดลองนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตอบคำถาม และบริการต้อนรับนำชมของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นมา (ชมวีดีทัศน์ระบบการทำงานได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/library-tour.php)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ หากท่านมีคำถามหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อนางระเบียบ แสงจันทร์ (โทร. 0-2218-2935-6, rabiab.s@car.chula.ac.th) ดร. บรรพต สร้อยศรี (โทร.0-2218-2947, banphot.s@car.chula.ac.th) น.ส. นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ (โทร 0-2218-2941, natchapat.t@car.chula.ac.th) และ น.ส. นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ (โทร 0-2218-2941, naipaporn.j@car.chula.ac.th) สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ด้านระบบการทำงานของ Mobile Telepresence Robotics
1 ต้องการ/คาดหวังน้อยที่สุด
2 ต้องการ/คาดหวังน้อย
3 ต้องการ/คาดหวังปานกลาง
4 ต้องการ/คาดหวังมาก
5 ต้องการ/คาดหวังมากที่สุด
ระบบควบคุม ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือไอแพด สำหรับควบคุมสั่งการทำงาน ทำให้สามารถ ใช้งานได้ง่าย
หุ่นยนต์ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม (มีน้ำหนักเบา ความสูง 5 ฟุตหรือ 150 ซม. ทำให้สามารถเห็นพื้นที่โดยรอบได้ชัดเจน และมีโครงสร้างที่เล็กกะทัดรัด ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่การเรียนรู้ ในห้องสมุด ที่เป็นพื้นราบ ได้อย่างคล่องตัว และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ กรณีที่หุ่นยนต์จะวิ่งไปชนผู้รับบริการ)
การควบคุมหุ่นยนต์ สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น ได้อย่างง่าย สะดวก และคล่องตัว
สามารถสื่อสารโต้ตอบได้แบบสองทาง ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างทันทีทันใด ด้วยสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางกล้องวีดิทัศน์ ไมโครโฟนและลำโพงของ iPAD
ให้ความเสมือนจริงสูง (จะรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามนั่งอยู่ภายในห้องเดียวกับผู้รับบริการหรือบรรณารักษ์กำลังให้บริการกับผู้รับบริการจริงๆ)
มีสัญญาณภาพและเสียง คมชัด สามารถทำงานได้ในรูปแบบ Real Time
สามารถรองรับการใช้สัญญาณ WiFi และ Bluethooth ในการเชื่อมต่อ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
แบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้นาน 8-10 ชั่วโมง และไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องสูญหาย (เพราะมีระบบค้นหาตัวเครื่องผ่าน Find my iPhone)
ระบบทำให้สามารถติดต่อสื่อสาร กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน Mobile Telepresence Robotics
1 ต้องการ/คาดหวังน้อยที่สุด
2 ต้องการ/คาดหวังน้อย
3 ต้องการ/คาดหวังปานกลาง
4 ต้องการ/คาดหวังมาก
5 ต้องการ/คาดหวังมากที่สุด
บรรณารักษ์มีทักษะ/ความสามารถในการควบคุมเครื่อง Robotics ได้ดี
บรรณารักษ์มีทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีในงานบริการของห้องสมุด
บรรณารักษ์สามารถนำทักษะของการบริการข้อมูลสารสนเทศประยุกต์เข้ากับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ สำหรับการบริการในงานห้องสมุดได้ดี
บรรณารักษ์มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาผ่าน Robotics
บรรณารักษ์สามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้จริงผ่าน Robotics
บรรณารักษ์มีบุคลิกภาพที่ดี/ภาพลักษณ์เหมาะสมกับการทำหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาผ่าน Robotics
เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบรรณารักษ์กับผู้รับบริการ
ด้านการใช้งาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด
1 ต้องการ/คาดหวังน้อยที่สุด
2 ต้องการ/คาดหวังน้อย
3 ต้องการ/คาดหวังปานกลาง
4 ต้องการ/คาดหวังมาก
5 ต้องการ/คาดหวังมากที่สุด
สะดวกต่อการสอบถามข้อมูลจากห้องสมุด โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด
ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของห้องสมุด (บริการตอบคำถาม และต้อนรับนำชม) ได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกผ่าน Robotics
ยกระดับงานบริการในห้องสมุดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุดในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยี (ห้องสมุดในจุฬาฯ เป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยที่นำหุ่นยนต์นี้มาทดลองใช้ในการให้บริการของห้องสมุด)
หุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ที่ดี ช่วยเพิ่มบทบาทใหม่ให้แก่บรรณารักษ์
การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์จะทำให้บรรณารักษ์สามารถขยายขอบเขตการให้บริการและขอบเขตความรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่
ช่วยลดปัญหาบุคลากรผู้ให้บริการไม่เพียงพอ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ด้านการความต้องการการใช้งาน Mobile Telepresence Robotics ในห้องสมุด
1 ต้องการ/คาดหวังน้อยที่สุด
2 ต้องการ/คาดหวังน้อย
3 ต้องการ/คาดหวังปานกลาง
4 ต้องการ/คาดหวังมาก
5 ต้องการ/คาดหวังมากที่สุด
ต้องการให้มีหุ่นยนต์ Mobile Telepresence Robotics ทำงานทดแทนเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด
หากมีการใช้ Mobile Telepresence Robotics การทำงานของบรรณารักษ์ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
ต้องการให้ Mobile Telepresence Robotics นำไปประยุกต์ใช้กับงานบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการตอบคำถามในห้องสมุด
ท่านต้องการให้มีหุ่นยนต์ Mobile Telepresence Robotics ในทุกๆ ห้องสมุดของจุฬา
ในภาพรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจต่อ Mobile Telepresence Robotics ในการให้บริการในงานห้องสมุดในระดับใด
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด (5)
ข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบการทำงานของ Mobile Telepresence Robotics
Your answer
ข้อเสนอแนะที่มีต่อทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน Mobile Telepresence Robotics
Your answer
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของห้องสมุด
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่น ที่มีต่อการนำ Mobile Telepresence Robotics มาใช่บริการในงานห้องสมุด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms