Ús de pantalles en estudiants d'ESO / Projecte Innovació +Paraules-Pantalles / Uso de pantallas en estudiantes de ESO / Proyecto de Innovación +Palabras-Pantallas
Enquesta a famílies / Encuesta a familias

Aquesta enquesta és anònima / Esta encuesta es anónima

En l'institut estem treballant per millorar l'Educació dels teus fills, la vostra col·laboració i participació és essencial. Els teus suggeriments, dubtes i opinions són sempre rellevants.

Et preocupa el temps que el teu fill o filla passa davant de les pantalles? Creus que té ‘dependència’ del mòbil, dels videojocs? Creus que l'ús excessiu del les pantalles està afectant la vostra relació a casa?

Si et preocupen aquests temes, per favor, contesta a aquesta enquesta. El temps estimat de resposta és d'entre 3 i 5 minuts.

Moltes gràcies pel teu temps.


En el instituto estamos trabajando para mejorar la Educación de tus hijos, vuestra colaboración y participación es esencial. Tus sugerencias, dudas y opiniones son siempre relevantes.

¿Te preocupa el tiempo que tu hijo o hija pasa delante de las pantallas? ¿Crees que tiene ‘dependencia’ del móvil, de los videojuegos? ¿Crees que el uso excesivo del las pantallas está afectando a vuestra relación en casa?

Si te preocupan estos temas, por favor, contesta a esta encuesta.

El tiempo estimado de respuesta es de entre 3 y 5 minutos.

Muchas gracias por tu tiempo.
El teu fill és / Tu hijo es: *
Quins dispositius utilitza el teu fill/a de forma regular? (Més d'una hora al dia i fora de l'institut ) ¿Qué dispositivos utiliza tu hijo/a de forma regular? (Más de una hora al día y fuera del instituto) *
Required
Té mòbil propi? / ¿Tiene móvil propio? *
Heu establit algunes normes en relació amb l'ús del mòbil i de les pantalles en general? / ¿Habéis establecido algunas normas en relación con el uso del móvil y de las pantallas en general? *
En cas d'haver respost Sí a la pregunta anterior, es compleixen aquestes normes? / En caso de haber respondido Sí a la pregunta anterior, ¿se cumplen estas normas? *
El teu fill o filla, rep supervisió vostra a l'hora d'instal·lar-se aplicacions en el mòbil? / Tu hijo o hija, ¿recibe supervisión vuestra para instalar aplicaciones en el móvil?  *
Entre setmana, quant de temps utilitza el teu fill o filla el mòbil al dia? Entre semana, ¿cuánto tiempo utiliza tu hijo o hija el móvil al día? *
Durant el cap de setmana, quant temps utilitza el teu fill o filla el mòbil al dia? / Durante el fin de semana, ¿cuánto tiempo utiliza tu hijo o hija el móvil al día? *
I tu, quant temps al dia utilitzes el mòbil? (Sense contar per a treballar) / Y tú, ¿cuánto tiempo al día utilizas el móvil? (Sin contar para trabajar) *
Has discutit amb el teu fill o hija per l'ús del mòbil? / ¿Has discutido con tu hijo o hija por el uso del móvil? *
En general, davant la prohibició d'utilitzar i/o jugar amb el mòbil En general, ante la prohibición de utilizar y/o jugar con el móvil: / En general, ante la prohibición de utilizar y/o jugar con el móvil: *
Creus que fas un ús limitat del mòbil en presència dels teus fills? / ¿Crees que haces un uso limitado del móvil en presencia de tus hijos? *
Segons la teua opinió, marca de l'1 al 10, quin ús fa el teu fill o filla del mòbil: (sent 1 un mal ús del mòbil i sent 10 un ús responsable i correcte del mòbil): / Según tu opinión, marca del 1 al 10, qué uso hace tu hijo o hija del móvil: (siendo 1 un mal uso del móvil y siendo 10 un uso responsable y correcto del móvil): *
Creus que hauries de parlar amb el teu fill/a d´aquests temes? / ¿Crees que deberías hablar con tu hijo/a de estos temas? *
Required
Creus que el teu fill o filla ha participat en algun d'aquests fenòmens / ¿Crees que tu hijo o hija ha participado en alguno de estos fenómenos? *
Required
Creus convenient que porte el mòbil a l´ institut? / ¿Crees conveniente que lleve el móvil al instituto? *
Quins creus que són els principals beneficis que pot aportar el mòbil al teu fill/a? / ¿Cuáles crees que son los principales beneficios que puede aportar el móvil a tu hijo/a? *
Required
Quins creus que són els principals riscos que pot suposar el mòbil per al teu fill/a? / ¿Cuáles crees que son los principales riesgos que puede suponer el móvil para tu hijo/a? *
Required
L'ús del mòbil ha produït canvis en la conducta del teu fill o filla? / El uso del móvil ¿ha producido cambios en la conducta de tu hijo o hija? *
En cas d'haver respost SÍ a la pregunta anterior, indica quins canvis has observat en la conducta del teu fill: / En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indica qué cambios has observado en la conducta de tu hijo:
Parlem de convivència. Crees que es produeixen més situacions d'assetjament amb l'ús del mòbil? / Hablemos de convivencia. ¿Crees que se producen más situaciones de acoso con el uso del móvil? *
Creus que en les xarxes socials, els grups de WhatsApp, els comentaris masclistes són més freqüents que en les relacions presencials? / ¿Crees que en las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los comentarios machistas son más frecuentes que en las relaciones presenciales? *
Et sembla important que l'institut s'eduque en l'ús responsable del mòbil? / ¿Te parece importante que el instituto se eduque en el uso responsable del móvil? *
Quins de les següents coses fa el teu fill? / ¿Cuáles de las siguientes cosas hace tu hijo? *
Required
Comproves l'ús que fa del mòbil? Per favor, digues si fas alguna d'aquestes comprovacions personalment. / ¿Compruebas el uso que hace del móvil? Por favor, contesta si fas alguna de estas comprobaciones personalmente. *
En l'IES La Sénia, els alumnes poden utilitzar el mòbil per a activitats d'aprenentatge quan el professor així ho indica. Però quan els estudiants utilitzen el mòbil en l'institut, per a assumptes personals, se'ls priva d'ell durant 5 dies si l´ utilitza en les aules i durant 1 dia si ho fa en el pati. Et sembla adequada aquesta mesura? / En el IES La Sénia, los alumnos pueden utilizar el móvil para actividades de aprendizaje cuando el profesor así lo indica. Pero cuando los estudiantes utilizan el móvil en el instituto, para asuntos personales, se les priva de él durante 5 días si lo utiliza en las aulas y durante 1 día si lo hace en el patio. ¿Te parece adecuada esta medida? *
Què és el que creus que t'aniria bé per a poder educar el teu fill/a en l'ús responsable del mòbil? // ¿Qué es lo que crees que te iría bien para poder educar a tu hijo/a en el uso responsable del móvil? *
Quin nivell d'estudis posseeixes? / ¿Qué nivel de estudios posees? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of IES La Sènia. Report Abuse