แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่อการให้บริการห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ด้วยคณะแพทยศาสตร์จัดให้บริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายนอก
  1. ความเหมาะสมของห้องสมุด คณะวิทย์ฯ ต่อการให้บริการ
  2. หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งาน
  3. ห้องสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมกับการค้นคว้าข้อมูล
  4. มีระบบการจัดการห้องสมุดที่ทันสมัย
  5. ผู้ให้บริการมีไมตรีจิต และบริการด้วยความเต็มใจ
  6. ห้องสมุดมีการหาหนังสือที่มีเนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ
  Please enter one response per row