แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง  ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ  และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
เรื่องที่ขอรับบริการ
Clear selection
ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
5. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่เรียกรับสิ่งตอบแทน
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
4. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
6. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม
Clear selection
ด้านคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2. ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
3. ผลการให้บริการในภาพรวม
Clear selection
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy