LAN
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน
สถานภาพ
สถานที่ใช้บริการเป็นประจำ
ท่านมักจะใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด
ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบสาย (LAN)
2.1 ความง่ายในการใช้งาน หรือการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตแบบสาย (LAN)
2.2 ความรวดเร็วในการใช้งาน หรือบริการอินเทอร์เน็ตแบบสาย (LAN)
2.3 ความมีสเถียรภาพ โดยสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
2.4 จุด/พื้นที่ให้บริการ มีความเหมาะสม และครอบคลุมทั่วถึง
2.5 เมื่อมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
2.6 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
2.7 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ (Service Mind)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ
ความคาดหวังในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
Your answer
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service