แบบฟอร์มใบสมัครการเข้าร่วมอบรม

"เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย : รุ่นที่ 3"
(Semantic-based Knowledge Management Tools)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี

  *** กรุณากรอกด้วยภาษาไทยเท่านั้น ***

  1. ข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการทำงานปัจจบุบัน

  (หากยังไม่ได้ทำงานให้ข้ามไปกรอกในหัวข้อที่ 4)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและควาามสนใจด้านด้านคอมพิวเตอร์

  This is a required question
  This is a required question

  6. ข้อมูลเฉพาะบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำ Notebook มาเอง